Aktualności: Ogłoszenia parafialne

N.M.P. Matki Bożej Królowej  Polski głównej  Patronki Polski  3. V . 2016 r.

 

 

Z radością  stajemy dziś u stóp naszej Matki i Królowej Polski ,która  od tylu pokoleń dzieli z nami losy i te pomyślne  i te bolesne , chwile tryumfu i niewoli . Od wieków jesteśmy  zżyci z Maryją, a Ona z nami  . Jezus nasz Zbawiciel  dał nam Ją za Matkę , ażeby przeniknęła nasze życie  Bożym  światłem ,pierwiastkiem łaski płynącej tak obficie  z Chrystusowego Krzyża i Eucharystii .

Prośmy  Maryję ,Królową Polski  , aby w nasze  dusze , w nasze  polskie życie  wnosiła  światło ,którym jest  Jezus Chrystus . 

 

          Uroczystość N.M.P.  Matki Bożej Królowej  Polski .  Msze św. ku czci Matki Bożej będą w  Kościele parafialnym   o godz. 700 ; 10.30  i o 16.00 zaś    na wyjazdach w  Jastrzębi G.    i w Kąśnej o 9.00 razem z nabożeństwem majowym.    Przyjdźmy uczcić  naszą Królową i Panią i najlepsza naszą  Matkę  .  Z tej racji niech będą i Flagi  na naszych domach .   

 

 

Spotkanie dla dzieci kl.  III z całej parafii ich rodziców będzie  jednak w czwartek  po MSZY ŚW.

 

Polecamy dzisiaj Gazety Katolickie z ciekawymi artykułami.  

 

 

 

 

 

 

Symbole Światowych Dni Młodzieży

Światowym Dniom Młodzieży to­wa­rzy­szą dwa Symbole – Krzyż Roku Świętego i ikona Matki Bożej Wy­ba­wi­ciel­ki Ludu Rzymskiego („Salus Populi Romani”). W czasie obchodów Światowych Dni Młodzieży zawsze są one obecne w miejscu Wydarzeń Centralnych. W okresie przygotowań pielgrzymują po kraju, który or­ga­ni­zu­je spotkanie młodych. Kolejnym pokoleniom młodych ludzi symbole te wskazują prawdziwy cel Światowych Dni Młodzieży: coraz głębsze poznawanie Jezusa Odkupiciela oraz zawierzenie swego życia opiece Matki Bożej.

Od 14.04.2014 krzyż wraz z ikoną Maryi pielgrzymuje po polskich diecezjach, przygotowując Polskę na Światowe Dni Młodzieży. Peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży w diecezji tarnowskiej odbywać się będzie w dniach od 1 do 13 maja. Symbole trafią do 11 okręgów młodzieżowych. Nasza parafia będzie miała zaszczyt gościć Symbole w dniach 8 i 9 maja. Zechciejmy wziąć liczny udział w tym historycznym wydarzeniu.

Krzyż

Drewniany krzyż, nazywany dziś „Krzyżem Światowych Dni Młodzieży” został wykonany w 1983 roku z okazji rozpoczęcia Roku Świętego Jubileuszu Odkupienia (25.03.1983 – 22.04.1984). Podczas inauguracji Ju­bi­le­u­szu młodzi ludzie wnieśli ten krzyż do bazyliki św. Piotra, gdzie pozostał przez cały czas trwania jubileuszu. Na zakończenie obchodów, w 1984 roku, papież na pro­ś­bę grup młodzieżowych zwrócił ten krzyż młodzieży, by poniosła go na cały świat jako znak Odkupienia i jako świadectwo wiary.

Na początku młodzi zabrali krzyż do Centrum San Lorenzo, domu młodzieży założonego przez św. Jana Pawła II w Watykanie. Tam krzyż zamieszkał na stałe i stamtąd – niesiony przez młodych ludzi – wyruszał w kolejne podróże. Najpierw na Dni Katolików do Niemiec (1984), a potem do kolejnych krajów europejskich. Gdy w 1987 roku w Buenos Aires odbył się II Światowy Dzień Młodzieży, krzyż po raz pierwszy przewieziono poza Europę, dając początek jego pielgrzymce po całym świecie.

Do dziś krzyż był już obecny na wszystkich kontynentach, także w krajach doświadczanych wojnami i konfliktami. Młodzi niosą go zarówno do sanktuariów i miejsc wydarzeń religijnych, jak też tam, gdzie na co dzień potrzeba świadectwa wiary. Przy nim modlono się w miejscu zamachów na World Trade Center w Nowym Jorku i w Rwandzie, borykającej się ze skutkami krwawej wojny domowej. Odwiedził siedzibę ONZ, ale też i niewielkie szkoły, szpitale i więzienia.

Ikona Matki Bożej

Obraz Matki Bożej „Salus Populi Romani” należy do naj­bar­dziej czczonych we Włoszech wizerunków Maryi. Przy­do­mek „Wy­ba­wi­ciel­ka Ludu Rzymskiego” sięga wydarzeń z końca VI wie­ku, kiedy miesz­kań­ców Rzymu trawiła epidemia dżumy. W roku 590 papież Grzegorz Wielki niósł ten wizerunek Maryi w błagalnej procesji, prosząc o ocalenie miasta. Wówczas ujrzał na niebie anioła, chowającego karzący miecz, a wkrótce potem zaraza ustąpiła.

Dziś słynący łaskami obraz Matki Bożej znajduje się w bazylice Santa Maria Maggiore, dokąd rzymianie często pielgrzymują. Także zwyczajem papieża Franciszka jest rozpoczynanie i kończenie podróży apostolskich „u Matki Bożej Większej”.

Po raz pierwszy na Światowych Dniach Młodzieży Matka Boża w tym wizerunku pojawiła się w roku 2000, kiedy kopię ikony umieszczono przy papieskim ołtarzu na Tor Vergata.

Trzy lata później, podczas dnia młodzieży w wymiarze diecezjalnym, papież zachęcał młodych, by przez Maryję jeszcze bardziej zbliżali się do Jezusa. Podczas tego spotkania papież powierzył młodym kopię ikony, by wraz z krzyżem wędrowała po świecie.

Historia Światowych Dni Młodzieży

Światowe Dni Mło­dzie­ży – to spotkania młodych katolików, od­by­wa­ją­ce się co dwa albo trzy lata, za­po­cząt­ko­wa­ne przez św. Ja­na Paw­ła II w 1985 roku. Gromadzą młodzież z całego świata na modlitwie i wspólnym spędzaniu czasu. W la­tach, gdy nie ma spot­ka­nia z papieżem, or­ga­ni­zo­wa­ne są w Niedzielę Pal­mo­wą Światowe Dni Młodzieży w każdej diecezji osobno. Tam młodzież spotyka się ze swoimi biskupami.

W roku 1985 św. Jan Paweł II zaprosił młodzież do Rzymu na spotkanie z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży ustanowionego przez ONZ. Spotkanie to, choć oficjalnie miało wymiar tylko diecezjalny, zostało później uznane za pierwszy Światowy Dzień Młodzieży.

W roku następnym (1986) spotkania młodzieżowe odbyły się w poszczególnych diecezjach świata, bez udziału Papieża.

Drugi Światowy Dzień Młodzieży miał miejsce w Buenos Aires (Argentyna) w roku 1987.

Kolejna spotkania młodzieży, zarówno te obchodzone z papieżem co kilka lat, jaki i te przeżywane bez niego w poszczególnych diecezjach, zaczęto numerować wspólną ciągłą numeracją.

Oto lista Dni Młodzieży z udziałem papieża:

Św. Jan Paweł II
• I – 1985 – Rzym (Włochy)
• II – 1987 – Buenos Aires (Argentyna)
• IV – 1989 – Santiago de Compostela (Hiszpania)
• VI – 1991 – Częstochowa (Polska)
• VIII – 1993 – Denver (Stany Zjednoczone)
• X – 1995 – Manila (Filipiny)
• XII – 1997 – Paryż (Francja)
• XV – 2000 – Rzym (Włochy)
• XVII – 2002 – Toronto (Kanada)

Papież Benedykt XVI
• XX – 2005 – Kolonia (Niemcy)
• XXIII – 2008 – Sydney (Australia)
• XXVI – 2011 – Madryt (Hiszpania)

Papież Franciszek
• XXVIII – 2013 – Rio de Janeiro (Brazylia)
• XXXI – 2016 – Kraków (Polska)

 

 

  VI Niedziela   Wielkanocy       1. V. 2016  r.

 

Okres wielkanocny, który przeżywamy, to szczególny czas świętowa­nia zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad śmiercią, grzechem, złem. To także czas oczekiwania - wraz z Maryją - na przyjście Ducha Świę­tego.

W pierwszą niedzielę miesiąca podejmujemy   tematykę chrztu świętego, który    Jednoczy nas  z Chrystusem, a Pan Jezus dzisiaj mówi do każdego z nas: „Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka". Słysząc to zapewnienie, możemy mieć pewność, że w   ciężkich sytuacjach nie jesteśmy sami. Jezus daje nam siłę i pokój i dary . Niech nadzieja, a nie lęk, towarzyszy nam w naszej codzienności .

Prośmy  więc  w adoracji o dary Ducha Świętego, abyśmy w Jego świetle i mądrości przyjmowali słowa i czyny Jezusa i  według  nich żyli . .

  

  Dzisiaj pierwsza  niedziela   miesiąca adoracyjna ze  zmianą  tajemnic różańcowych                                                                                                                                         

 Rozpoczynamy dziś nowy  miesiąc  Maj w którym nasze oczy i  serce  kierujemy do Maryi    Gromadźmy się jak najliczniej ,by modlić się w intencjach  naszej Ojczyzny  oraz za nasze rodziny w parafii, dzieci pierwszo komunijne jak i o  obronę życia nienarodzonych oraz szczęśliwe  przeżycie  Światowych Dni  Młodzieży.

 

 Nabożeństwo majowe  będzie w dni powszednie w  Kościele o 18.00, a  w niedziele i święta o 16,00 ,zaś w tygodniu Jastrzębi G. o 18.00 w Kąśnej o 19.00  połączone  ze Mszą św. ,a  w niedziele i święta tak  w Kąśnej jak i  w  Jastrzębi po Mszy św. o  godz. 9.00. Pozostańmy  więc  by wyśpiewać  Litanie  a dzieci by  zabrać plansze i obrazki  Wszystkich zapraszamy i dzieci i młodych i starszych by uczcić   Maryję przyjąć  Komunie św. zyskać odpust    Zechciejmy tę  godzinę w  maju  poświęcić naszej  najlepszej  Matce

Dzieci i starsze  i  młodsze prosimy z  zabranie planszy i o  zbieranie   pięknych obrazków  maryjnych związanych  ze  Światowymi Dniami  Młodzieży  by mieć piękną pamiątkę   

   Dziś    1 maja św. Józefa  robotnika -modlimy  się za wszystkich pracujących , a zwłaszcza rzemieślników   1 maja  przeżywamy też rocznicę beatyfikacji  naszego rodaka  papieża Jana Pawła II Wielkiego Zachęcamy w ten dzień szczególnej radości   do uczestnictwa w nabożeństwie  majowym i Mszy  św. dziękczynnej  .            

    W tygodniu :

W  poniedziałek wspomnienie  św.  Atanazego bpa i dok. Kościoła .

 We wtorek   Uroczystość N.M.P.  Matki Bożej Królowej  Polski .  Msze św. ku czci Matki Bożej będą w  Kościele parafialnym   o godz. 700 ; 10.30  i o 16.00 zaś    na wyjazdach w  Jastrzębi G.    i w Kąśnej o 9.00 razem z nabożeństwem majowym.    Przyjdźmy uczcić  naszą Królową i Panią i najlepsza naszą  Matkę  .  Z tej racji niech będą i Flagi  na naszych domach .  

W środę  św. Floriana    męczennika św. Floriana i  święto  patronalne dla strażaków, hutników i pracowników służb komunalnych , zapraszamy wszystkich na nabożeństwo   by modlić się  za tych , którzy nam przychodzą z pomocą .  

W  piątek    św. Apostołów Filipa i Jakuba    W sobotę  w Szczepanowie rozpoczęcie uroczystość ku czci św. Stanisława Bpa i Męczennika . - głównego Patrona Polski i naszej diecezji - wielki  odpust 

Program odpustu   na afiszu  przy wejściu  do Kościoła   -zapraszamy do udziału  .  

       Gratulujemy młodzieży ukończenia  w sobotę kursu  przedmałżeńskiego i życzymy im  pięknych  katolickich  Małżeństw                                                                                                           

 

 W niedzielę przyszłą rocznica I Komunii św. dzieci Kl. III z całej parafii    w Kościele parafialnym  o 10.30. Z racji rocznicy  w  sobotę spowiedź dzieci kl. III i ich rodziców chrzestnych  od  17.00  zapraszamy wszystkie dzieci kl.  III z całej parafii .

Dlatego w poniedziałek zapraszamy na Msze  św.  wieczorną do Kościoła  Parafialnego dzieci  z  kl. II  pierwszokomunijne  z rodzicami a dzieci  z kl.   III   w środę  z rodzicami na  swoje  spotkanie .

W czwartek w  Ciężkowicach o 20 .00  będzie powitanie symboli Światowych Dni Młodzieży Krzyża i  Ikony  Matki Bożej dlatego o  19 .30 będzie autobus  dla  młodzieży na wyjazd  do  Ciężkowic. Zapraszamy  młodzież do wzięcia  udziału  w tej pięknej uroczystości i  modlitwach         

W niedzielę przyszłą  będziemy czcić też  Wniebowstąpienie Pańskie . 

Chociaż w  

niedzielę  teraz   wspominamy  Wniebowstąpienie  to dalej   Pon. Wtr. Środa  to kwartalne dni modlitw o urodzaje  dawne „dni krzyżowe”  Procesja w dni krzyżowe o 18,.00 w pon. wtorek i środę , następnie Msza  św. Gorąco zapraszamy na  nabożeństwa ,by ubłagać  Boże błogosławieństwo i dobre urodzaje

 

W piątek rozpoczyna się  Nowenna do Ducha św.  przed uroczystością Zielonych Świat 

 W  tygodniu także   I Czwartek   Piątek i Sobota  miesiąca . Spowiedź z racji I  Piątku    w  Jastrzębi G. i Kąśnej przy wieczornych nabożeństwach , a w Kościele  parafialnym  w czwartek i w  piątek od  17.00.W piątek nasza adoracja wieczorna do godz. 20.00 Zapraszamy  wiec na Msze  św. Kl. I i Kl. II Gimnazjum  i później po  Mszy św. na  swoją  adoracje zaś starszych  na godz. 19.00  do 20.00  

 

W ubiegłą   niedziele odbyło się kolejne spotkanie  Rady Parafialnej , które  zawsze  jest na wiosnę  . Rozpoczęło się  jak zwykle modlitwą rozważaniem słów Pisma św. i polecanego  tematu o „Jubileuszu Chrztu  Polski ”Zastanawiano  się jak  wielkim wydarzeniem był  Chrzest dla Polski ,że  zrównał  nas  z  narodami  Europy i dał  samodzielność  państwowa co pięknie  podkreślił  Prezydent Rzeczpospolitej  przy obchodach Jubileuszu  1050  chrześcijaństwa. Dlatego  mamy być  dumni  i  z  naszego osobistego  chrztu ,który włącza  nas  do Kościoła.  Z prac prowadzonych w parafii  to  rozważano  sprawę  dokończenia    kostki przy  Kościele  Parafialnym. Zakończone są prace przy  Kościele w Jastrzębi  G. Są ławki  nakładki i tzw.  sedilia czyli  siedzenia  do prezbiterium.  W Kąśnej będzie  porządkowany  brzeg mamy  pozwolenie  na wycięcie drzew. 

Rada   podjęła  też  decyzje  ,że ubezpieczenie zwierząt  będzie dalej  prowadzone i  pozostanie  na  dotychczasowych  zasadach i trzeba je  wpłacić i  zebrać do  końca maja  Podzieliła też środki  40 % dla Kościoła  parafialnego a po 30%dla  Kąśnej i Jastrzębi  G   bo potrzeba i krawężników i podsypki żwiru  cementu.   Liczymy też na zrozumienie  i  wasze dobre  serce .   parking u p .Schabowskiego  będzie rozważany  później                                                                      

Pożegnaliśmy  w tygodniu  + Marię  Apolonię  Jedlecką. Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu .....................................                                                            

Polecamy serdecznie nasze gazety religijne 

 

 

 

 

VI Niedziela  Wielkanocna  1 maja  2016 r.   

Poniedziałek 02.05.

          7.00 + Dominikę Gucwa - greg.

          18.00 + Annę Ludwińską 5 r. śm. od Magdaleny z rodziną

           18.00  J.G. + Zbigniewa  Gondka  w 9  dzień od śmierci 

           19.00 K.D. +  Agnieszki Suskiej  od  wnuczki Moniki  z mężem i  dziecmi 

 

Wtorek    03.05.  Królowej Polski

          7.00 + Dominikę Gucwa - greg.

          7.00 + Helenę kol. r. śm.

          9.00 KD W 25 r. ślubu Ewy i Krzysztofa Haraf z int dzieci i zięcia

          9. J.G. W 18 r ur. Magdaleny z prośba o Boże błog. i łaski w dorosłym  życiu 

          10.30 + Stanisława Brońka Honoratę ż. Helenę Wiktorię Julię c. Leopolda Józefa s.

          16.00  + Józefa  Hołdy w  3  r. śmierci 

Środa 04.05

          7.00 + Dominikę Gucwa - greg.

          18.00 + Stanisławę Cygan od Grażyny i Zbigniewa Jurkiewicz

           18.00  J.G. + Marii  Apolonii  Turskiej  w  9  dzień od śmierci 

           19.00 K.D. + Stanisławy  Synowiec od  Pracowników KRUSU w  Tuchowie 

 

Czwartek 05.05.

          7.00 + Dominikę Gucwa - greg.

          18.00 JG + Jana Emilię Waza kol. r. śm.

           18.00  J.G. Leszka Kraczkowskiego  od Popielów z Bogoniowic  a córkami  

           19.00 K.D. + Józefa Kipiela  od ciotki Ireny i  Kuzynów  Rafała Leszka i Władysława

 

Piątek 06.05.

          7.00 + Dominikę Gucwa - greg.

          18.00 + Stanisława Gwoździa od sąsiadów Kukułów

           18.00  J.G.+ Antoniego  Stanucha   od Teresy Kiełbasa z  rodziną

           19.00 K.D. +  Jana Benedykta  Hołdy od  kuzyna   Zbigniewa z  Pławnej

 

Sobota 07.05.

7.00 + Dominikę Gucwa - greg.

18.00 W 1 rocz. urodzin Nikoli o bł. Boże dla niej i rodziców

           18.00  J.G. + Marii  Hołda  od Krystyny  i  Józefa Kiełbasa  

           19.00 K.D. W Intencjach  wszystkich parafian

 

Niedziela 08.05. 

7.00 + Stanisława Gaborka Zofię ż. Zofię c. Stanisława Amrożkiewicza

9.00 JG + Stanisława Stanucha z ok. imienin

9. K.D. + Stanisława Gwoździa od  rodziny  Rąpałów z  Bogoniowic  

10.30 W int. Dzieci przeżyw. rocz. I Komunii św. z Jastrzębi Górnej i Dolnej 

10.30 W int. Dzieci przeżywających  rocz. I Komunii św. z Kąśnej  Dolnej

16.00 + Stanisława  Jopka z ok imienin

 

 

 

 

         V Niedziela Wielkanocy   24. IV. 2016  r.

 

          Jezus przypomina nam dzisiaj najważniejsze   przykazanie ”Daję wam przykazanie nowe ,abyście się  wzajemnie  miłowali ,tak jak Ja  was umiłowałem”


Mamy więc  kochać tak jak Jezus  , naśladować Jego  miłość . Jesteśmy zdolni do  takiej miłości ponieważ On nas pierwszy  umiłował i umacnia  nas swoim pokarmem w czasie   Eucharystii . Ta  miłość zdolna jest przemienić ludzi i przekształcić  świat . Gdzie panuje miłość tam wyraźnie odczuwamy ,że jest z  nami Bóg.   Kochajmy więc  Boga  i bliźnich    oraz zanośmy i  dzisiaj na zakończenie   Tygodnia modlitwy o powołania  kapłańskie zakonne również  w intencjach      naszego  kleryka Dariusza oraz Ireneusza ,  a ofiarami  wesprzyjmy Tarnowskie  Seminarium  Duchowne   

 

     Składka dziś   przeznaczona   na Seminarium  Duchowne  w Tarnowie  wesprzyjmy  ofiarami   ważną dla  każdego diecezjanina   Uczelnię ,zaś po  Mszy św. do  puszki  wesprzyjmy cierpiących  na Ukrainie  jak zarządził  papież  Franciszek  

 

Bóg zapłać za ofiary z ubiegłej niedzieli na sprawy parafii  wyniosły prawie  4.700   

 

Dzisiaj też  Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców. Każdego roku na wiosnę słyszymy o tym, jak wielu ludzi ginie w wypadkach na naszych polskich drogach. Ludzie wierzący nie mogą być obojętni na ten narodowy problem dlatego modlimy  się   w intencjach  kierowców i nas  wszystkich o bezpieczne  korzystanie  ze środków  lokomocji. 

 

W tygodniu :

W  poniedziałek św. Marka  Ewangelisty modlimy się o dobre urodzaje ,dlatego  o 18.00 w Kościele parafialnym  będzie najpierw procesja  błagalna ze  śpiewem Litanii do Wszystkich  Świętych , a później  Msza św. 

 

W czwartek wspomnienie  św. Ludwika Marii Grignion de Montfort  wielkiego czciciela Maryi na różańcu                                                                                                                                               W Piątek   wspomnienie św.  Katarzyny  Sieneńskiej dziewicy i doktora Kościoła  patronki Europy  

Dzisiaj po Mszy św. wieczornej  spotkanie   naszej Duszpasterskiej  Rady Parafialnej- zapraszamy  serdecznie


27 kwietnia  w środę  przeżywamy też 2 rocznicę kanonizacji naszego  rodaka papieża Jana Pawła II. Zachęcamy w ten dzień  do szczególnej modlitw do naszego świętego    

 

Przyszła niedziela  pierwsza   miesiąca adoracyjna  ze zmianą  tajemnic  różańcowych .                                                                                                                                         

 W nadchodzącym miesiącu będziemy  przeżywać :   rocznice I Komunii  dzieci kl. III -  8 maja ,  pierwsza Komunia    22  maja Dlatego prosimy dzieci kl.  trzecich  w środę na Msze św. o  18.00 i spotkanie    

Przed nami  nowy  miesiąc Maj w  którym nasze oczy i  serce kierujemy do Maryi i już w niedziele - rozpoczęcie  nabożeństw  majowych dla uczczenia  naszej najlepszej  Matki.  Gromadźmy się jak najliczniej ,by modlić się w intencjach  naszej Ojczyzny  oraz za nasze rodziny w parafii, dzieci pierwszo- komunijne jak i o ochronę życia nienarodzonych oraz szczęśliwe  przeżycie  Światowych Dni  Młodzieży.  

  

Nabożeństwo majowe  będzie w dni powszednie w  Kościele o 18.00, a  w niedziele i święta o 16,00 ,zaś w tygodniu Jastrzębi G. o 18.00 w Kąśnej o 19.00  połączone ze Mszą św. ,a  w niedziele i święta tak  w Kąśnej  jak i w  Jastrzębi po Mszy św. o  godz. 9.00   . Wszystkich zapraszamy i dzieci i młodych i starszych by uczcić   Maryję przyjąć  Komunie św. zyskać odpust    Zechciejmy tę godzinę  w  maju poświęcić  naszej  najlepszej Matce

Dzieci i starsze  i  młodsze prosimy  o  zbieranie   pięknych obrazków  maryjnych  związanych ze  Światowymi  Dniami Młodzieży  by  mieć piękną pamiątkę    

 

      1 maja  św. Józefa robotnika -modlimy  się za wszystkich pracujących ,a zwłaszcza rzemieślników.


W piątek     kończy się czas   składania zeznań podatkowych . Prosimy by jeszcze 1% przekazywać  na  Caritas   Jest to  bardzo ważna   pomoc   potrzebującym

 

 

Pożegnaliśmy  w tygodniu  śp.  Zbigniewa Gondka   polecajmy go  Miłosierdziu  Bożemu Dobry  Jezu  ……………..

 

Polecamy serdecznie nasze gazety religijne  są bardzo ciekawe  artykuły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV . Niedziela Wielkanocy 17 .IV.2016 r.

  Dzisiaj wpatrujemy się w postać Jezusa Dobrego Pasterza. On nas tutaj gromadzi Nie jesteśmy więc sami. Jest z nami nasz Pan i Bóg -Jezus Chrystus , który oddał życie za nas swoje owce i troszczy się nieustannie o nas .Papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Powołania   zachęca młodych do odważnego wyjścia poza siebie. Wskazuje, że życie z Bogiem każdego dnia staje się coraz bogatsze i radośniejsze, a   „Ewangelia jest słowem, które wyzwala, przekształca i czyni nasze życie piękniejszym” Wsłuchani w prośbę Ojca Świętego módlmy się o nowe, liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego    bowiem rozpoczyna się Światowy Tydzień Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne,   a ofiarami wesprzyjmy prace  naszej parafii

 

 

                Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Modlitw o powołania do Kapłaństwa i życia konsekrowanego módlmy się więc za młodzież polską i młodzież całego świata , aby usłyszała głos Chrystusa i otwarła swoje serce na Jego wezwanie .

Zapraszamy  na przedstawienie  „Blaszany Kubek”   o godz. 14.00  W  czwartek na Msze  św. wieczorną   zapraszamy kl.  II  z rodzicami, a później  na spotkanie 

Składka dziś   przeznaczona jest  na sprawy  parafii , a w przyszłą niedziele  na  zakończenie Tygodnia  Modlitw o powołania   na Seminarium  Duchowne   w Tarnowie wesprzyjmy  ofiarami   ważną dla  każdego  diecezjanina  Uczelnię .

 

Dzisiaj   po Mszy św. wieczornej spotkanie Towarzystwa  Przyjaciół Seminarium Duchownego  -zapraszamy  a  w przyszłą niedziele  Rady Parafialnej - zapraszamy członków .                                                                                                                                              

W  sobotę   uroczystość św. Wojciecha Bpa. i Męcz. głównego patrona

Polski , a niedzielę św. Jerzego   patrona naszego  rodaka Ks. dr Jerzego -życzymy mu wiele  Bożych łask w  pięknej  pracy  w tak  wielkiej  parafii oraz  wszelkich sukcesów  i wszystkiego co  dobre , szlachetne i piękne  i oto też serdecznie będziemy się modlić

Wszystkim solenizantom i jubilatom,  składamy najlepsze życzenia i zapraszamy na mszę świętą i do Komunii świętej w dniu swojego święta.

 

Parafia św. Małgorzaty w Nowym Sączu wraz z Tarnowskim Biurem Pielgrzymkowym organizuje pielgrzymkę do Włoch w terminie od 18-27 października br. Obejmuje ona Florencję, Asyż (św. Franciszek), Cascia (św. Rita), Rzym, San Giovanni Rotondo (św. O. Pio), Monte Sant Angelo (św. Michał Archanioł), Lanciano (cud eucharystyczny), Loreto i Padwę (św. Antoni). (Koszt 990 zł. + 270 Euro). Szczegółowy program na str. internetowej parafii (www.bazylika.org.pl). Zapisy w kancelarii (Pon.-Pt. (9.00-12.00 i 17.00-18.00). Przy zapisie wpłata: 600 zł. tel. 18 443-61-98; 18 448-58-31 kom. 785 629 619

 

Polecamy dzisiaj Gazety Katolickie z ciekawymi artykułami,  także  artykułem o  naszej parafii  i przedstawieniu  „Blaszany Kubek”.   


 
 
 
 
 

 

 III Niedziela   Wielkanocy   10. IV. 2016 r.

                

Rozpoczynamy kolejny już VIII Tydzień Biblijny. Tegorocznym hasłem są słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: „Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w Imię Pana Jezusa”  W ten sposób nawiązu­jemy do hasła roku duszpasterskiego, mającego nam pomóc odkryć na nowo wielki dar nowego życia w Chrystusie, który każdy z nas otrzymał w sa­kramencie chrztu. Przeżywamy Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, obchodząc także 1050 rocznicę chrztu Polski, a za kilka dni będą miały miejsce cen­tralne uroczystości rocznicowe w Gnieźnie i Poznaniu.    

              Niech kolejny Tydzień Biblijny, będzie  zachętą do uważnego słuchania Bożego Słowa stanie się sposobnością odkrywania prawdziwego Oblicza Chrystusa i Jego obecności w historii, pogłębienia świadomości naszej przynależności do Niego oraz wspólnoty Kościoła, co ostatecznie jest darem nowego życia w Bogu, zapoczątkowanego w sakramencie chrztu świętego.

 Pamiętajmy też, że każdy, kto wiernie karmi się Ciałem i słowem Pana, będzie miał życie wieczne.

 

 

Dzisiejsza  niedziela  biblijna  rozpoczyna  Tydzień Biblijny  wzywający nas  do zachwycenia się  Słowem Bożym  zawartym w Piśmie   Świętym .

 

Zapraszamy  na przedstawienie  „Blaszany Kubek” o godz.14.00  

   

 W czwartek zapraszamy do  naszej  świątyni na modlitwy  dziękczynne  za dar naszego  chrztu jak i 1050- lecia Chrztu Polski 

 

                Niedziela przyszła Dobrego  Pasterza  jest Światowym Dniem Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne i rozpoczyna tydzień modlitw w tej  intencji .  

 

W przyszłą niedzielę jako trzecią miesiąca ofiarami wspieramy nasze parafialne prace które chcemy  rozpocząć.  Potrzeba więc  przygotować  i nabyć  materiał  między innymi żwir i  kostkę 

W niedziele przyszła  zapraszamy na 10.30 dzieci  zwłaszcza  z kl. II z całej parafii 

      W   przyszła niedzielę też  po Mszy  św. wieczornej   spotkanie Towarzystwa   Przyjaciół Seminarium Duchownego  .

            Kończy się czas  składania  zeznań podatkowych . Prosimy by 1% przekazywać  na  Caritas   Jest to  bardzo ważne przyjdźmy  z pomocą  potrzebującym .

 

Polecamy serdecznie nasze gazety religijne  są bardzo ciekawe  artykuły .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  Niedziela   Wielkanocy   "Biała"  

                                                                                            czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego 3. IV. 2016 r.

 W oktawie uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego przeżywamy kolejną, piątą już niedzielę chrzciel­ną. Świętujemy ją w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Pierwszy raz doświadczyliśmy Miłosierdzia Bożego na chrzcie świętym Pan Bóg obdarował nas łaską wiary z pragnieniem, byśmy - podobnie jak Tomasz z dzisiejszej Ewangelii - byli ludźmi wierzącymi w Boga.                               W Eucharystii Jezus i nam pozwala dotykać swojego Ciała i obejmuje nas swoim miłosierdziem które głosił całemu światu papież święty Jan Paweł II Wielki  .  Słuchając dziś też opisu ustanowienia przez Zmartwychwstałego Jezusa Sakramentu Pokuty i pojednania pełni wdzięczności powtarzajmy ze św. Faustyną : Jezu ufam Tobie !

Niedziela dzisiejsza zwana = „ b i a ł ą” = kończy oktawę Zmartwychwstania i P. Jezusa , a rozpoczyna Okres Wielkanocny i tydzień Miłosierdzia - w tym czasie zamiast Anioł Pański odmawiamy „Królowo nieba wesel się Alleluja” . W szczególny sposób przywołujemy dziś na pamięć wielką Apostołkę Bożego Miłosierdzia - polską zakonnicę siostrę Faustynę     której obraz zdobi nasz Kościół Pomocniczy Miłosierdzia Bożego w Jastrzębi G. .   

Uczcijmy więc dziś Miłosierdzie Boże Koronką do Miłosierdzia Bożego ,by  zyskać odpust , który  jest tak wielki i  ważny ,że  gładzi  winy i kary . Mówi siostra Faustyna  dusza, która w tym dniu przystąpi do Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (…) niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy były jak szkarłat.  Dziś odpust w Kościele w Jastrzębi G. który ma tytuł Miłosierdzia Bożego                                                                                                                                Uroczystą Msze św. odpustową z kazaniem odprawi Ks. mgr Paweł  Śliwa   wikariusz z Ciężkowic .   Msze św. będą : w Kościele parafialnym o 7,00 ; 9,00 i 16,00 , w Kąśnej o 9,00 , oraz odpustowa suma o 10. 30 w Jastrzębi G.  Dziś też  adoracja i zmiana tajemnic        Przyszła  niedziela jest niedziela biblijną ,a dzisiejsza uroczystość  rozpoczyna  72 Tydzień Miłosierdzia, swoje  święto   ma więc  Caritas , dlatego  chcemy wyrazić  wielka wdzięczność  naszym paniom  z Caritas na czele  z panią przewodnicząca  p. Anna Tabiś   za piękną prace , różne inicjatywy, bezinteresownie, darmowo  rozprowadzane   kadzidełko czy  palmy. Uzbierane  ofiary w kwocie 2500 zł  posłużyły na pomoc dzieciom czy starszym bądź opłatę przedszkola .                                                                                                                         Trwa     przygotowanie dla  klas  III Gimnazjum przed  bierzmowaniem, które  będzie  we wtorek w Ciężkowicach o godz. 17.30 dlatego  we wtorek nowenna  w Jastrzębi G. będzie  o  17.00    W poniedziałek  od 17.00 okazja  do spowiedzi dla kandydatów  do  Bierzmowania świadków  i  rodziców

W   poniedziałek będziemy  przezywać też liturgiczne wspomnienie Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, oraz  Dzień Świętości Życia. Z obchodami tego dnia jest związana praktyka Duchowej Adopcji dziecka poczętego.   Zachęcamy więc  do podjęcia   Duchowej Adopcji.  W ramach diecezjalnych obchodów Dnia Świętości Życia biskup tarnowski Andrzej Jeż będzie celebrował w poniedziałek 4 kwietnia o godz. 18.30 Mszę Świętą w sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej.                                                                                                                                           W W kwietniu kończy się czas składania zeznań podatkowych . Prosimy by 1% przekazywać na Caritas Jest to bardzo ważne - przyjdźmy z pomocą potrzebującym.

Polecamy dzisiaj    Gazety  Katolickie z ciekawymi  artykułami.                                                                                                

/ Bóg zapłać za przygotowanie naszego Kościoła  na odpust za piękne kwiaty . Bóg  zapłać za oprawę muzyczną i śpiew chórowi i p. Organiście . Bóg zapłać szczególny celebransowi ks. Pawłowi  za wygłoszone kazanie sprawowaną Eucharystię .  Wszystkim Bóg  zapłać  /

 

 

 

 

 

          

 

 

 

      Poniedziałek Wielkanocny   27. III . 2016 r.

 

 

 

Od wczoraj przeżywamy w Kościele szczególną radość , a źródłem jej jest zmartwychwstały Chrystus. . Jezus żyje- radośnie wołamy i ochotnie gromadzimy się by sprawować i przeżywać ofiarę Eucharystyczną - Mszę św. Chrystus jest z nami w naszej wspólnocie i chce być w naszych sercach . Łącząc się z Chrystusem modlitwą i ofiarami wesprzyjmy Katolickie Uczelnie tak w Lublinie jak i Krakowie i Tarnowie .

 

Dziś II dzień Świąt Zmartwychwstania P. Jezusa . Msze św. jak w każdą niedzielę Przeżywajmy i dzisiejszy dzień w duchu chrześcijańskiej kultury i radości . 

Dziś składka na KUL i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie

W ciągu tygodnia przeżywamy oktawę Zmartwychwstania P. Jezusa . Msze św. w tygodniu będą o 7,00 i 18,00 ,zaś nowenny tak w Jastrzębi G. jak i w Kąśnej o 19,00.    W tym czasie zamiast Anioł Pański odmawiamy „ Wesel się Królowo miła ”

W najbliższą niedzielę ,tzw. „b i a ł ą” - zakończenie oktawy zmartwychwstania P. Jezusa i Uroczystość Bożego Miłosierdzia . Dlatego w przyszłą niedzielę odpust w Kościele w Jastrzębi G. która ma tytuł -Miłosierdzia Bożego .

Uroczystą Msze św. odpustową z kazaniem odprawi Ks. mgr Paweł  Śliwa   wikariusz z Ciężkowic  . Porządek nabożeństw w przyszłą niedzielę będzie zmieniony . Msze św. będą : w Kościele parafialnym o 7,00 ; 9,00 i 16,00 , w Kąśnej o 9,00 , oraz opustowa suma o 10. 30 w Jastrzębi G. Pamiętajmy o tym . Na odpust przygotowujemy się przez Nowennę do Miłosierdzia Boże w ciągu tygodnia przy Mszy św. wieczornej w Kościele parafialnym.  

W  środę na Mszę św. o 18.00 zapraszamy  na spotkanie przed komunijne  dzieci Kl. II z  rodzicami  

W tygodniu  też pierwszy piątek  i  sobota miesiąca  . Okazja do  spowiedzi  przy Mszy  św. W I Piątek  też Msze  św. w  Jastrzębi  G. o 18.00 a w Kąśnej  D. o godz. 19.00 

W  I Piątek na Msze  św. godz.. 18.00 do  Kościoła Parafialnego   zapraszamy Młodzież wszystkich klas  Gimnazjalnych ,  zaś  w sobotę  rozpoczęcie  triduum   dla klas  III  Gimnazjum przed  bierzmowaniem .  W sobotę też po Mszy św. dalsza kontynuacja  Kursu  Przedmałżeńskiego.   

 W niedziele przyszłą też  swoje święto przeżywa C a r i t a s Diecezji Tarnowskiej i rozpoczyna się Tydzień  Miłosierdzia 

 W Niedziele na godz.  14. 00  nasza Grupa Teatralna z  Ks. Katecheta  zapraszają na przedstawienie „Blaszany Kubek ”   jak i w następne  niedziele .

 W Niedziele też w Kościele  Ciężkowicach o godz. 17.00  koncert  Dziewczęcego Chóru Katedralnego „Puellae Orantes” z Tarnowa 

  

Zaś  7 KWIETNIA (CZWARTEK) od godz. 12:00 w OŚRODKU ZDROWIA w JASTRZĘBI  odbędzie się  komputerowe badanie wzroku  z możliwością zakupu okularów.  Informacje szczegółowe   oraz rejestracja w Ośrodku  Zdrowia.

 

    

Polecamy dzisiaj Gazety Katolickie z ciekawymi artykułami

 

 

 

 

 

Poniedziałek  Wielkanocny  

                                                        28 marca    2016 r.    

       

Wtorek 29.03.

          7.00 +Józefa Gniadka 2 r. śm.

           18.00 +  Mariana Orszulaka  w 30  dzień od śmierci 

          19.00 JG   + Annę Władysława Stanuch

 

Środa 30.03.

          7.00 + Stanisława Jaszczura Janinę ż. Stefanię i Stanisława

          18.00 + Stanisława Gwoździa z int. Zofii i Stanisława Kiełbasa

          19.00 KD. + Stanisława  i Kazimierza  Fior 

 

Czwartek 31.03.  

          7.00 + Monikę Synowiec od synowej Heleny

          7.00 +  Kazimierza Rąpały od  rodziny Kipielów   

          18.00 + Annę Figas od siostry Zofii z synem

 

Piątek 01.04.

          7.00 + Marię Stanuch od rodz. Maciuszków

          18.00 + Jana Benedykta Hołdę od chrześniaka Jacka z rodziną

          18.00 JG + Sebastiana  Wójcika od  rodziny  Pabjan 

          19.00 K.D +  Agaty Słowińskiej  i  Władysława w kolejna r. śmierci 

 

Sobota 02.04.

7.00 + Stanisławę Synowiec od siostrzenicy Anny z mężem i dziećmi

18.00 + Michała  Truchana  w 23  r.  śmierci 

18.00 W 18 r. urodzin Macieja z prośbą o bł. Boże w dorosłym życiu

 

Niedziela 03.04.  

7.00 + Marię Mieczysława Haraf syna Mieczysława kol. r. śm.

9.00 K. P + Stefanię Jurkiewicz Kazimierza m. kol. r. śm.  

          9.00 KD+ Marię Kiełbasa Stanisława Kiełbasy (z Kąśnej Dolnej) kol. r. śm.

         10.30 J.G.  W intencjach  wszystkich Parafian

         16.00 +  Ludwiki Stanuch Marii  Zofii i  Edwarda  

 

 

 

Niedziela  Zmartwychwstania  

                                                         Pańskiego  27 III. 2016 r.

Alleluja! Ten radosny śpiew Kościoła oznajmia światu wielką nowinę o

Zmartwychwstaniu Chrystusa. Śmierć i grzech zostały pokonane. W Eucharystii możemy rozpoznać Zmartwychwstałego Pana, który łamie dla nas chleb i Pisma

nam wyjaśnia. Niech nasze serca napełni nadzieja i pokój. Przyjmijmy z wiarą

radosną wieść o tryumfie życia nad siłami ciemności. Świętujmy z radością.          

 

                Witamy  wszystkich rodaków   przybyłych na  Święta  do naszych  rodzin ,     i wszystkim  całej naszej parafii  życzymy   z serca: dobrego  zdrowia  , a nade wszystko Bożego  błogosławieństwa  w codziennych trudach i dobrych szczęśliwych Świąt .  Dobroć niech króluje  w naszych domach rodzinach i  sercach - nie sięgajmy  w  tak wielkim dniu  po alkohol  .

Msze św. dzisiaj jak w każdą niedziele. Dzisiaj Mszą św. wieczorną kończymy Wielkie  Trzy Dni naszej wiary ,Triduum Paschalne ,które są  zakończeniem Wielkiego  Postu i rozpoczynamy Oktawę Wielkanocną. Jutro]drugi  dzień Świąt Wielkanocnych. Msze  św. jak w każdą  niedzielę.

   Jutro składka przeznaczona jest na K. U. L. oraz P. A  T . w Krakowie i Tarnowie  Zechciejmy wesprzeć swoimi ofiarami  i modlitwami te wielkie Katolickie Uczelnie.

 W przyszłą  niedzielę zwaną  „ Białą” będzie odpust w Kościele   w Jastrzębi  Górnej ku  Czci   Miłosierdzia  Bożego.  Msza św.  odpustowa  będzie  o  10.30 ,  pozostałe będą  w Kościele parafialnym  o 7,00  ;  9,00 i  16,00  i w  Kąśnej o 9,00. Już dziś   serdecznie wszystkich  na odpust zapraszamy.

 

Trwa Nowenna  do  Miłosierdzia Bożego przy  Mszy  św. wieczornej - zapraszamy

 Święta Zmartwychwstania są okazją  do wyrażenia wdzięczności Bogu i ludziom.

 

Bóg  zapłać za ofiary na kwiaty i wszystkie inne  dary. Bóg zapłać za uporządkowanie  Kościoła  sprzątającym wraz z p.  Kościelnym .  Bóg zapłać za pięknie ustrojony Kościół.Za śpiew Męki  Pańskiej - członkom Chóru  pod kierunkiem p. Organisty  i na Mszy św.       / także orkiestrze za granie   na procesji Rezurekcyjnej/.  Bóg zapłać  Ochotniczej Straży Pożarnej za piękną  honorową wartę  przy  Jezusowym  grobie .

Szczególne wyrazy  wdzięczności składam  wam Drodzy Parafianie   - za  adoracje , trwanie w tak wielkiej liczbie  przy  Jezusie i w ciemnicy  jak i przy grobie,   za tak wspaniałe  śpiewy i modlitwy  - niech Bóg nagrodzi  wszelkim  błogosławieństwem .

Bóg zapłać Ks. naszemu Katechecie za piękne przygotowanie liturgii i pięknie wykonany  grób Pański wraz z dekoratorami i kwiaty  Dziękujemy  młodzieży za  adoracje  i Drogę  Krzyżową służbie  liturgicznej lektorom ministrantom i wszystkim  niosącym obrazy różaniec  sztandary poduszki za tak okazałą i piękna procesję.                                                                                                                                    

 

Uszanujmy  dzisiejszy  dzień i noc  nie wyrządzajmy  nikomu żadnej  szkody , nie niszczmy  znaków , nie tarasujmy drogi  żadnymi przedmiotami. Prosi o to też Komendant Policji  w Ciężkowicach będą  wzmocnione patrole Policji. 

 

 

  Dalsze informacje  podamy jutro 

 

   Niedziela   Palmowa Męki Pańskiej  20 III 2016 r.

Niedziela  Palmowa Męki Pańskiej  - ostatnia  Wielkiego  Postu -przypomina  nam triumfalny   wjazd  Pana Jezusa do  Jerozolimy i  rozpoczyna Wielki Tydzień. Wołanie „Hosanna” wnet  zamieni się  w okrzyk „Ukrzyżuj  Go”.   Trzymając w dłoniach  gałązki palm, razem z  mieszkańcami Jerozolimy śpiewamy dziś  radosne Hosanna ,słuchamy  opisu Męki  i  śmierci Chrystusa. Kościół przypomina  nam  dzisiaj ,że ziemski  sukces  przemija, zaś cierpienie i  śmierć prowadzi do uczestnictwa  w zwycięstwie Zbawiciela . Przybliżmy się więc do Chrystusa  jak najlepiej  przeżywający nadchodzący tydzień .  Wesprzyjmy też dzisiaj  ofiarami Seminarium  Duchowne w   Tarnowie.

 

 Dzisiejsza Niedziela Palmowa    wprowadza  nas w  wyjątkowy okres 

w całym  roku - Czas   Wielkiego  Tygodnia.   Dzisiaj poświęcenie palm   o 9,00 tak w Jastrzębi G. jak i  w Kąśnej oraz w  Kościele  o 10.30. Składka  zaś jest przeznaczona   na Seminarium  Duchowne jako „jałmużna    postna”.  

 Dzieci, które pobrały  skarbonki składają  je dzisiaj przy poświęceniu  palm. Serdeczne im  Bóg zapłać za ich dobre serce.

/ Bóg zapłać za odśpiewanie   Męki Pańskiej - pasji   grupie śpiewaków.    

 

W Wielki Poniedziałek – po Mszy św. wieczornej spotkanie  opiekunek   Rejonowych zapraszamy                                                                                                                                            Wielki  Wtorek    -  spowiedź  w Ciężkowicach – skorzystajmy kto jeszcze  nie  był.      

Msze  św. w tym tygodniu w kościele parafialnym  do Wielkiego  Czwartku  o 7.00   i 17.00  a na dojazdach o 18. 00 .

 

 

Od Wielkiego Czwartku rozpoczyna  się  Triduum Paschalne - zaplanujmy już  dzisiaj  udział w wielkich wydarzeniach tygodnia.

  

WIELKI  CZWARTEK :

Rano  nie ma   Mszy   św. , zaś uroczysta  Msza   Św. Wieczerzy   P a ń s k i e j koncelebrowana o 18.00. Zgromadźmy się jak najliczniej z całą parafią.

Adorujemy  P. Jezusa w ciemnicy do 23.00. Od 19.30 mieszkańcy

Kąśnej  Dolnej i  Górnej, od 21.00 mieszkańcy Jastrzębi Dolnej i Górnej od  22,00 młodzież . Zechciejmy już  w  W. Czwartek wziąć udział we Mszy św. i w adoracji...                            

WIELKI  PIĄTEK:

Nie ma Mszy św. Od  godz. 8.00 adoracja P. Jezusa w Ciemnicy.

Adorujemy  przysiółkami: od  8.00 Z a l e s i e, od  9.00 L i p k i od 11.00 Przybyłów, od 13.00 do 15.00 domy przy Kościele, a od 15.00 Kutypówka,  Drążkówka, Nowy Świat.

O godz. 10.00 – do kościoła parafialnego zapraszamy dzieci na Drogę Krzyżową, adoracje i Komunię św. W Jastrzębi Górnej Droga krzyżowa będzie o godz. 9.00 i o 10.00 w  Kąśnej.  

O 16.00 Godzina  Miłosierdzia, Droga Krzyżowa - i dalsze obrzędy: Męka Pańska,  Adoracja Krzyża, Komunia św. i złożenie  P. Jezusa  do grobu.

Za ucałowanie krzyża, przyjęcie Komunii św. modlitwę w intencjach Ojca św. oraz wyzbycie się przywiązania do zła  - zyskujemy odpust  zupełny .                                       

 W W. Piątek  ucałujmy więc Krzyż Chrystusa  z wielkim szacunkiem i powagą, przyjmując Komunię  św. Przy ucałowaniu  Krzyża składamy ofiary na Ziemię Św. 

W  Wielki Piątek zrezygnujmy  z  niepotrzebnych  zajęć i jak najliczniej trwajmy przy P. Jezusie   - adorujemy  P. Jezusa  w grobie  do 23.00  w takim porządku: od 18.00 ojcowie, od 19.30 matki i o 21.30 młodzież poprowadzi drogę  krzyżową.                                                                                                   

W Wielki Piątek  zachowujemy post ścisły i abstynencję od  mięsa. Abstynencja  - to powstrzymanie  się od pokarmów mięsnych obowiązuje  wszystkich którzy ukończyli 14 rok życia, aż do śmierci . Post ścisły to trzy posiłki: raz do  sytości, a dwa razy lekko  i  obowiązuje  wszystkich od 18 do 60 roku życia  . Do abstynencji od pokarmów mięsnych i postu Kościół zachęca także w Wielką Sobotę aż do Rezurekcji.

       

WIELKA  SOBOTA :

Od 8.00 do 12.00  co godzinę święcenie pokarmów w Kościele parafialnym.  O 9.00 poświęcenie pokarmów w Kąśnej a o 10.00 w Jastrzębi Górnej w kaplicy i o  10.30  przy przystanku. Chciejmy też przychodząc do poświęcenia pokarmów trwać na adoracji przy Grobie Pana Jezusa.

Po południu adoracja przy grobie od 12.00 Podoliny, od 14.00 dzieci i starsi, którzy nie będą na nabożeństwie wieczornym od 15.00 mieszkańcy wzdłuż  drogi, od 17.00 – mieszkańcy Budzynia, Przybyłowa, Zalesia, Kutypówki, Drążkówki i wszyscy którzy nie byli  wcześniej bowiem po obrzędach i Mszy św. nie będzie już adoracji. 

O 18.00 poświęcenie ognia wody i dalsze obrzędy Wigilii Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego i  Msza  św.  W niedziele  zmiana czasu na letni  więc

 

W    NIEDZIELĘ  ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

REZUREKCJA - uroczysta  procesja  trzy razy koło Kościoła będzie w niedziele  o  godz. 7.00 i Msza św.; a pozostałe Msze św. według stałego porządku.       

W dniach  Wielkiego Tygodnia zachowujemy powagę  skupienie, wyciszmy  więc nasze  odbiorniki radiowe, telewizyjne i licznie  gromadźmy się na nabożeństwa i adoracje.  Tak serdecznie chciejmy się wymodlić wyśpiewać i być  blisko P. Jezusa .

Każdy Katolik (dorośli i dzieci) w te Wielkie Dni naszej wiary  powinien przyjąć Komunię  św. i w W. Czwartek  i  w W. Piątek  i w  W. Sobotę - być przy Chrystusie  w ciemnicy, przy  grobie . Drodzy rodzice uczcie swoje  dzieci udziału w nabożeństwach w te  wielki dni . Jest wielkim zaniedbaniem rodzicielskim jak dzieci czy młodzież w te dni   poza Kościołem i nabożeństwami.

 Na  W. Piątek prosimy przystroić krzyże i te w naszych domach   przy drogach.  

Do pełnienia honorowej warty przy Grobie Pańskim prosimy Straż Pożarną, zaś na  rezurekcyjną procesję prosimy o chętne niesienie obrazów, różańca, sztandarów, baldachimu,  w takim porządku  jak na Boże Ciało. Prosimy też dziewczynki o niesienie  poduszek, by nasza procesja była jak najokazalsza.

 Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego składane dziś   do puszek  -

 Prosimy też o przygotowanie Kościołów na Święta i  piękne ustrojenie

 

Dziś też Światowy Dzień Młodzieży - modlimy się  za młodzież w naszej diecezji.

 

WSPOMINAJĄC ZBAWCZE WYDARZENIA w tym tygodniu  przybliżmy się do P. Jezusa korzystając z religijnej prasy.

 

Inne ogłoszenia  

 

Dzieło Misyjne Diecezji Tar­nowskiej we współpracy ze Sto­warzyszeniem Inicjatywa Młodzi Misjom zapraszają wszystkich chętnych do dzielenia się nie- zniszczonymi butami lub ubra­niami dzieci ze szkoły podsta­wowej i gimnazjum z misyjnymi rówieśnikami w Afryce. Propo­zycja udziału w akcji charytatyw­nej jest skierowana do dzieci, mło­dzieży oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 

Przesyłki zawierające buty lub ubrania   można przesyłać na adres: Wydział Misyjny Kurii Tarnow­skiej ul. Legionów 30; 33-100 Tar­nów z dopiskiem: „Mały bucik dla czarnego Brata" .lub  składać  w zakrystii  naszych  Kościołów skąd  będą przesłane  na Misje. 

   

 

                               Informacja 

 

Burmistrz Gminy Ciężkowice informuje, że od 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciężkowicach można składać wnioski o świadczenie wychowawcze Rodzina 500 +.

Świadczenie wychowawcze będzie wyrównane od 1 kwietnia 2016 r., jeśli wniosek zostanie prawidłowo złożony w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r.

Dodatkowo w dniach od 1 kwietnia do 8 kwietnia 2016 roku w godz. od 7.30 do 13.30 zostaną uruchomione dodatkowe punkty przyjmowania wniosków dotyczących programu Rodzina 500+:

w Bruśniku - Dom Ludowy, w Jastrzębi - Dom Kultury, w Siekierczynie - Dom Ludowy oraz w Zborowicach - Remiza.

                                                                                       

 


 

 

 

        R  E  K  O  L  E  K  C  J  E  

 PARAFIALNE   13 III – 16 III  2016 r.  

 

N i e d z i e l a  -     Rozpoczęcie   - w s p ó l n e

 

           7.00   Msza św.   - Kazanie

          9.00   K.D.   Kazanie  - Msza św. 

           9.00.  J. G.  Msza św -  Kazanie      

          10.30   Msza  św. -  Kazanie.

         16.00   Gorzkie  Żale Kazanie pasyjne  Msza  św.   

                      Nauka stanowa  dla  młodzieży 

Poniedziałek

          7.00    Msza św.  - Kazanie 

         8.30 – 10 30    Spotkanie z Młodzieżą  Gimnazjum  Msza św. – wspólna  

          Spotkanie  z dziećmi  ze szkoły  Podstawowej 

         16.00    Msza św. Kazanie  nauka stanowa  dla  rodziców

         18.00   K. D. Msza św.  Kazanie   

 

W t o r e k  

       7.00    Msza św.  Kazanie                                                                   

    S  p o  w  i e  d  ź  od  8.30  do  12 .00 z przerwa o  10.00

      10.00  Msza św.  dla  Młodzieży i   dzieci  szkolnych oraz  spowiedź    Młodzież  9.30  dzieci od  11.00

    Po  południu   od 14.00 -  16.15   spowiedź z przerwą od 15.30  do 16.00

   oraz  Jastrzębia Górna od 14.30 – 15.15 Kazanie - Msza św.

    16.00 w kościele parafialnym .  Msza św.  -  Kazanie

   Kąśna Dolna .  od  16.15  do 17.00 S  p  o w  i  e d  ź   

 

Ś r o d a  - Zakończenie   

         7.00    Msza św.  - Kazanie 

         8.30 – 10 30    Spotkanie z Młodzieżą  Gimnazjum  Msza św. – wspólna  

         Spotkanie  z dziećmi  ze szkoły  Podstawowej 

         16.00    Msza św. Kazanie 

         17.00  J.G. Msza św. kazanie 

         18.00   K. D. Msza św.  Kazanie    

 

W S  Z  Y S  C  Y    SKORZYSTAJMY 

Z   R E  K  O L  E  K C  J  I   !!!!!!!!     

 

 

 

V Niedziela   Wielkiego    Postu    13 .III. 2016r. 

 

  Gromadzimy się na Eucharystii w piątą niedzielę Wielkiego Po­st  To dziś tradycyjnie zasłania się wizerunki Chrystusa Ukrzy­żowanego, aby ponownie odsłonić je dopiero w czasie Triduum Paschalnego. W ten sposób Kościół pragnie   podkre­ślić znaczenie Ofiary krzyżowej Jezusa, dzięki której wszyscy otrzymaliśmy w darze zbawienie. Każda Eucharystia jest również Ofiarą krzyżową Chrystusa dokonaną sakramentalnie, w sposób bezkrwawy. Jest to ta sama Ofiara i jedyna Ofiara Chrystusa, któ­ra przynosi nam zbawienie i obdarza nas życiem wiecznym. Z błogosławionych owoców  tej ofiary czerpią  siłę wszystkie pokolenia . Jezus wszystkich chce do siebie  przygarnąć trzeba nam tylko obumrzeć  dla grzechu .Wielki  Post  jest okazją byśmy  w  Sakr. Pokuty umarli  dla grzechu i   odzyskali siły do  dobrego  życia.

 Módlmy się więc o dobre przeżycie  rekolekcji tak parafialnych jak i szkolnych oraz o    Spowiedź św. w  tym tygodniu dla  wszystkich naszych   parafian ,by wszyscy  chętnie skorzystali .   

 W  naszych  Kościołach od   dzisiaj zasłonięte   krzyże- byśmy oczyma wiary i sercem mogli lepiej  poznać wartość  Chrystusowego  Krzyża .

Dziś rozpoczęcie Rekolekcji  Parafialnych Cieszymy się obecnością  Ojca Rekolekcjonisty   Dzisiaj Gorzkie Żale w kościele parafialnym o 16.00  z kazaniem, a na dojazdach  po Mszy św. o 9.00  Dzisiaj też 3 rocznica wyboru papieża  Franciszka  - modlimy się  w jego intencji

 

W sobotę św. Józefa  Oblubieńca N.M.P. Msze  św. jak  zawsze  o  7.00 i  16.00

 

         W poniedziałek   rozpoczynają  się też Rekolekcje  dla  dzieci ,ze Szkół  Podstawowych  i Gimnazjum i będą trwać do  środy   włącznie . Dzieci więc zamiast do  Szkoły przyjdą  na rekolekcje . Rodzice nie   zatrzymujcie   dzieci w  domu ale i sami  weźcie udział z młodszymi zwłaszcza  z przedszkolakami . Zapraszamy  Rodziców i starszych do  towarzyszenia   dzieciom na rekolekcjach .

 Porządek rekolekcji: w Kościele parafialnym w środę  o 8,30 rozpoczęcie   dla Gimnazjum im Jana Pawła II a o 9.00  dla dzieci ze  Szkoły Podstawowej   

Dzieci z Kąśnej Dolnej jak i  Jastrzębi Górnej będą  przywieziona do  Kościoła parafialnego  na wspólne  rekolekcje . Autobus będzie  w Kąśnej o 8.40,a  w  Jastrzębi G. o  8.50   później będą odwiezione około godz. 10. 30.i tak będzie  w pozostałe dni . 

                       

 W tygodniu już spowiedzi świąteczne  w  środę    Zborowicach i  w Gromniku   a u  nas    świąteczna spowiedź  dla całej parafii      we  wtorek     od 8,30 do 12,00  z   przerwą o 10.00 .  Po południu od  14.00 do 16.15.z małą przerwą o 15.30 do 16.00  w tym  w Jastrzębi Górnej spowiedź św. będzie  od 14.30  do 15.15 , pożniej kazanie  i Msza św, a w Kąśnej Dolnej od 16.15 do 17.00z Komunią  św. .   Młodzież   też niech skorzysta  ze spowiedzi świątecznej.

 Skorzystajmy wszyscy  jak najliczniej  ze spowiedzi św. by pojednać się  z Bogiem na Święta  i zarazem wypełnić nakaz Kościoła o spowiedzi i Komunii św.  wielkanocnej - przynajmniej  raz w roku - nie odkładajmy tego obowiązku bo kiedy go później spełnimy ?. 


 Można nabywać   Baranki   wielkanocne i paschaliki jak i  palmy dzisiaj jak i przy  spowiedzi – wszystko  po  5 zł.       

                     Odwiedziny  chorych w naszej parafii będą w  sobotę     19   marca - prosimy więc o zgłoszenia do piątku .

    W przyszłą niedzielę jako Palmową  uczcimy  uroczysty wjazd P. Jezusa  do Jerozolimy i poświęcimy  palmy ,którymi w Wielkanoc  uświęcimy nasze  pola.  Poświęcenie   palm  w przyszłą niedzielę o 9,00 tak w Jastrzębi G. jak i  w  Kąśnej oraz w Kościele  o 10.30 . Przygotujmy palmy  pięknie ozdobione . 

Ponieważ  w ciągu roku korzystamy  z dyspensy od postów ,dlatego w przyszłą niedzielę -palmową  złożymy składkę jako tzw.  „Jałmużnę postną” przeznaczoną na Seminarium  Duchowne  w Tarnowie . Ks. Rektor  kieruje do nas gorącą prośbę  o pomoc   w utrzymaniu Seminarium   Duchownego - złóżmy więc  piękną ofiarę  .

Dzieci , które  pobrały skarbonki  swoje  piękne dary  złożą w niedzielę  na

ołtarzu przy poświęceniu palm  .

  

      

Niedziela Palmowa to także  spotkanie młodych w Katedrze Tarnowskiej  z tej  racji Komunikat  Ks. Bp. Ordynariusza  ………….. przeczytać

 

Polecamy nasze gazety religijne  są bardzo ciekawe  artykuły 

 

 

Przeżyjmy  nadchodzący tydzień jako czas   łaski  i zbawienia   korzystając ze  Spowiedzi św.i  z  nabożeństw  W. Postu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IV  Niedziela  Wielkiego Postu   6. III. 2016r.  

  

      Przeżywana dzisiaj czwarta  niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę

„Laetare” , co oznacza „radujmy się”.   Chrystus pona­wia na ołtarzu w sposób sakramentalny swoją paschalną ofiarę, przez którą dokonało się nasze zbawienie.   Ilustracją tej praw­dy jest ewangeliczna przypowieść o synu marnotrawnym, która ukazuje bezgraniczną i darmową miłość Ojca, którą Jezus ob­jawia, zasiadając do stołu z celnikami i grzesznikami.  

        Dziś też pierwsza niedziela marca. Czynimy kolejny krok na jubileuszowej drodze chrzcielnej. W godzinie chrztu Bóg włączył nas do wspólnoty Ko­ścioła i podarował nam nowe życie. Odtąd Kościół jest naszą matką, przez którą rodzimy się do życia w łasce. Tu wzrastamy w wierze, karmieni słowem Bożym i mocą sakramentów. Dlatego naszą osobistą wiarę musimy ciągle weryfikować z wiarą Kościoła.

 

 

/Bóg pojednał nas ze sobą przez Chrystusa. Wspominając w zna­ku pokropienia nasz własny chrzest, prośmy Ojca Niebieskiego, aby w swoim miłosierdziu darował nam grzechy powszednie, które są świadectwem naszego   braku zaufania do Boga./

 

Dziś pierwsza  niedziela miesiąca  adoracyjna  ze zmiana tajemnic  różańcowych

      Dzisiaj  Gorzkie   Żale w kościele parafialnym o   16.00 z kazaniem, a na dojazdach po  Mszy św.  o 9.00   – serdecznie zapraszamy        

       W tygodniu   Droga Krzyżowa w piątek  i sobotę o 16,00  w Kościele Parafialnym, zaś tylko   w piątek Droga  Krzyżowa ze Mszą św. w Jastrzębi  G. o 16.00, a  w Kąśnej o 17.30  . W p i ą t e k  też  o godz. 9.00   Droga Krzyżowa -   zapraszamy .

                                                                                                                    Zapraszamy  dalej do wpisywania  się do naszej Parafialnej  Księgi Trzeźwości . 

Caritas  naszej Diecezji ciągle prosi o  przekazywanie 1% swojego podatku na  potrzeby biednych .  

     Trzeba  też nabywać  Baranki wielkanocne oraz paschaliki  jako dar dla potrzebujących - składając ofiarę  5 zł.

 Zaś u przedstawicieli Caritas jak i ministrantów już dziś i w przyszłą niedziele można  nabywać piękne  palmy też po 5 zł. jako  pomoc dla dzieci  w  naszej parafii .

We wtorek  dawny  dzień  kobiet . Paniom   życzymy Bożych łask na każdy dzień   życia, szacunku i wdzięczności od wszystkich,  a szczególnej opieki Matki Bożej.                     

W  niedziele rozpoczną się  rekolekcje  parafialne które będą  połączone z rekolekcjami  dla dzieci i  młodzieży gimnazjalnej. Poprowadzi  je  Oj. Leszek Mitoraj ze  Zgromadzenia  Ojców Redemptorystów z Nowej  Osuchowej koło  Białegostoku . Dlatego  w niedziele na każdej  Mszy  św. będzie kazanie  rekolekcyjne, a po Mszy  św. wieczornej  nauka  stanowa dla Młodzieży.  W poniedziałek  będzie nauka  stanowa dla  rodziców we  wtorek  spowiedź ,a w środę  zakończenie .

 

W niedziele i w środę na zakończenie  będzie składka  na podziękowanie  za trud  głoszenia  rekolekcjoniście.      

Polecamy Gazety  Katolickie z ciekawymi  artykułami

 

 

  

 

   III  Niedziela  Wielkiego   Postu  28. II . 2016 r.

                    W świecie, w którym „prawo do szczęścia" jest najważniejsze i  „ uświęca środki", rozbrzmiewa dziś kolejny raz wezwanie do na­wrócenia, które oznacza nie tylko zawrócenie ze złej drogi, ale także wewnętrzną przemianę, uporządkowanie hierarchii warto­ści i otwarcie oczu na drugiego człowieka. Bóg miłosierny i cier­pliwy daje nam jeszcze czas, jak ewangeliczny ogrodnik, który pozostawia nieurodzajne drzewo, aby mogło przynieść owoc.

Niech w Roku Miłosierdzia nie braknie nam odwagi, aby do­strzec własne słabości i je pokonać, a także pomóc naszym bliź­nim przez pouczenie zawrócić z błędnej drogi.

               A ofiarami wesprzyjmy   Seminarium Duchowne w Tarnowie -  te wielką uczelnię.  a po Mszy św.   do puszek   Ogólnopolski Fundusz  Misyjny przeznaczony  na pomoc. dla  Afryki.  

 

Dziś wspieramy  Ofiarami Seminarium Duchowne i Misyjny  Fundusz  do puszek 

Bóg  zapłać  za ofiary  złożone w  ubiegłą niedzielę  wyniosły 4320 zł w tym 1600 zł  było na  nakladki na ławki w Jastrzębi  Górnej gdzie  2 ofiary były po 200 zł,  a 4 po 100 zł                   

   

      Dzisiaj  Gorzkie   Żale w kościele parafialnym o   16.00 z kazaniem, a na dojazdach po  Mszy św.  o 9.00   – serdecznie zapraszamy  Nabywając   Baranki wielkanocne i paschaliki   jako dar dla potrzebujących - ofiarę  5  zł. przychodzimy  z pomocą  szczególnie  chorym dzieciom oraz w tym roku także   starszym .                                                                                                                                                         W tygodniu też  Droga Krzyżowa w piątek  i sobotę o 16,00  w Kościele Parafialnym, zaś tylko   w piątek Droga  Krzyżowa ze Mszą św. w Jastrzębi  G. o 16.00, a  w Kąśnej o 17.30  . W p i ą t e k  też  o godz. 9.00   Droga Krzyżowa -   zapraszamy .

 

W  Tygodniu rozpoczyna     się  nowy miesiąc więc  I Czwartek , Piątek i Sobota   miesiąca.  Spowiedź z racji  I Piątku będzie  we wtorek i środę przy  nabożeństwach  w Kościołach Pomocniczych   zaś w czwartek i piątek od 15.00 w Kościele parafialnym. 

 

W I piątek  nasza  parafialna adoracja Najśw. Sakramentu do  19.00. Najpierw o 16.00  Droga  Krzyżowa Msza św. i adoracja  dla młodzieży gimnazjalnej z wszystkich  klas - zapraszamy, zaś kl. III zostaną po  adoracji  na spotkanie z rodzicami   .   Ojcowie i Matki adorują  od  18.00 do 19.00 będziemy się modlić o dobre przeżycie W. Postu   jak i Rekolekcji.             

W  piątek  św.  Kazimierza Królewicza, a niedziela  pierwsza  miesiąca adoracyjna  ze zmiana  tajemnic różańcowych                                                                          

 

Podobnie jak w roku ubiegłym watykańska Kongregacja ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji zaplanowała z 4 na 5 marca inicjatywę 24 Godziny dla Pana  pod hasłem „Bóg bogaty w miłosierdzie”. Inicjatywa ta   -będzie polegała na  adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z możliwością spowiedzi świętej. Dlatego  w piątek 4 marca  nasza  parafialna adoracja Najśw. Sakramentu będzie z nią złączona.  

Zapraszamy  dalej do wpisywania  się do naszej Parafialnej  Księgi Trzeźwości . Można  to  uczynić przy  ołtarzu  Miłosierdzia Bożego  jak i  w Kancelarii                                                            

Caritas  naszej Diecezji prosi    o przekazywanie  1% swojego podatku  na jej cele        

   W ubiegła  niedzielę  odbyło się  kolejne spotkanie  Rady Parafialnej .  Po  Modlitwie i Ewangelii rozważano   temat  o sakramencie   chrztu z  racji 1050 rocznicy  chrztu  Polski’ Bo sakrament chrztu  jest  bardzo istotny dla  naszego  życia religijnego . Powinien  być udzielany uroczyście , w  niedziele przy  włączeniu rodziców i  chrzestnych . Oni  proszą    o chrzest wyznają  wiarę  którą wspólnota parafialna  potwierdza słowem- Amen . Trzeba też  by  imiona dzieci  były chrześcijańskie , polskich  świętych. Nie jakieś  udziwnione pogańskie, arabskie . by dziecko  miało  patrona ,który  będzie się opiekował  i wspierał dziecko . Chrzestni maja być ludźmi  wierzącymi ,będący w zgodzie  z kościołem  bez  żadnych przeszkód mogący przyjmować Komunie  św.  .    

 Przyjęto informacje  o wydatkach, i o  w planach tegorocznych :  dokończenie uporządkowania terenu  parkingu przy kościele  parafialnym .W Kąśnej  urządzenie szkarpy a w kościele  w Jastrzębi  Górnej już trwają prace. Przystosowano ławki ,które otrzymaliśmy z parafii Mikołajowice ułożono płytki będzie też  uporządkowane  prezbiterium.       Zgłoszono i postulaty jak porządkowanie  brzegu przy kościele  , wycięcie  tui  na cmentarzu , malowanie  Kościoła w  Jastrzębi  Górnej zewnątrz  i  wewnątrz,  które  w  miarę możliwości  będziemy realizować.

 Chcę stwierdzić  ,że nie bardzo przyjęła  się    z przed  roku   zmiana przyjmowania Mszy  św.za  zmarłych   w zakrystii  na  listę . Dlatego  wrócimy do  poprzedniej  wersjido  składki  we Mszy  św. pogrzebowej  tylko prosimy pisać  wyraźnie  na zewnątrz koperty , by  nie trzeba  było rozrywać.  

Przed nami  inne uroczystości:   Rekolekcje Parafialne  i  Szkolne od 13  do 16  marca , Bierzmowanie    5 kwietnia  , pierwsza  Komunia  św.  22  maja , Wiosenny  Dzień Zmarłych  26  czerwca , odpust ku czci  Miłosierdzia Bożego   w  Jastrzębi Górnej              3 kwietnia , a   w  Kąśnej 19   czerwca ku czci  M.B. Nieustającej pomocy .   

 

Chętnie  włączmy się w te uroczystości  jak  również i  w nabożeństwa  Wielkiego Postu  Drogi  Krzyżowej jak i  Gorzkich  Żali . Każdy katolik  powinien być  na Drodze Krzyżowej i  Gorzkich  Żalach by zyskać  odpust  dostąpić darowania  kar  za grzechy to  wielka  Łaska ,tyle możliwości by  zdobyć niebo , a  my nie korzystamy.   Drodzy  rodzice niech i  dzieci  będą na tych nabożeństwach nie przy komputerach .  

Polecamy też dzisiaj  nasze  Gazety Katolickie z ciekawymi  artykułami  warto je  nabyć  .

Inne  ogłoszenia :

Dyrekcja Publicznego Przedszkola w Jastrzębi informuje, że w dniach od 1- 31 marca 2016 r  odbędzie się rekrutacja dzieci do przedszkola. Zapisy dotyczą dzieci; 2,5 ; 3; 4; 5 i 6 letnich. Prosi się o przestrzeganie terminu składania wniosków zgłoszeń dziecka do przedszkola.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jastrzębi informuje , że rozpoczęły się zapisy dzieci do klasy I oraz 4-ro, 5-cio i 6-cio letnich - rocznik 2012 , 2011 i 2010 do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jastrzębi . Wszystkich chętnych zapraszamy w godzinach pracy szkoły w terminie do 31 marca 2016 roku.

 

 

 

 

 

 

  II  Niedziela   Wielkiego Postu   21. II. 2016 r.   

W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Chrystusa ,który wobec uczniów ukazał swoją Boską naturę w cudownej przemianie  .  Przemieniony i uwielbiony Jezus z Góry Tabor z jednej   strony jest zapowiedzią  uwielbienia naszego ciała , a  z drugiej uświadamia  nam potrzebę  nieustannej przemiany.    Zgromadzeni na Eucharystii w drugą niedzielę Wielkiego Postu, prośmy Pana o przemienianie naszych  spraw  według Bożej woli . Byśmy, wpatrując się w jaśniejące oblicze Chrystusa, budowali swoje codzienne życie na prawdzie i miłości, a ofiarami  wsparli nasze  parafialne  sprawy .  

 

 Dzisiaj  Gorzkie  Żale w kościele parafialnym o  16.00  z kazaniem, a na dojazdach  po Mszy św.  o 9.00    – serdecznie zapraszamy.  Zaś po wieczornej  Mszy św. spotkanie  Rady  parafialnej – serdecznie   zapraszamy panie  i panów  

 

W poniedziałek  wspomnienie  katedry św.  Piotra   

    Droga Krzyżowa w piątek  o 9.00  i 16.00  oraz  w  sobotę o 16.00 w Kościele Parafialnym, zaś tylko  w piątek Droga  Krzyżowa  ze Mszą św. w Jastrzębi  G. o 16.00, a w Kąśnej o 17.30  .      

 Są Baranki wielkanocne i paschaliki   jako dar dla potrzebujących -składając ofiarę  5 zł. można już je  nabywać . Wiemy  dobrze ,że  jest to pomoc szczególnie   chorym  dzieciom oraz  w tym roku także  starszym              

W  Wielkim Poście  Caritas zwraca  się  do dzieci  by zechciały pomóc chorym    przez swoje  małe  ofiarki składane przez Post  do skarbonek , które już  są i dziś  można   pobrać z ołtarza .  Skarbonki mogą napełniać całe rodziny ,które     złożymy na  ołtarzu w niedziele  Palmową  .   

 

Zapraszamy  do wpisywania się do naszej Parafialnej  Księgi

Trzeźwości .  Są w naszej  parafii i   ojcowie i  matki i  młodzież ,która  nie pije   w Wielkim   Poście. Potwierdźmy to naszym   podpisem wspierając tych , którzy daru  naszej trzeźwości potrzebują  .     

 

Dzisiaj składka przeznaczona  na potrzeby Parafii z racji trzeciej niedzieli w miesiąca, a w przyszłą niedzielę  na  Seminarium Duchowne w Tarnowie - wesprzyjmy  te wielką uczelnię.  Zaś w przyszła niedziele po Mszach  św. zbiórka do puszek na Ogólnopolski Fundusz  Misyjny przeznaczony  na pomoc. dla  Afryki

 

 

  W sobotę rozpoczął się  Kurs Przedmałżeński  będzie w sobotę po  Mszy  św. Jeszcze tylko w  przyszła sobotę  można się dopisać. 

 

Do 30 kwietnia musimy dokonać rozliczeń podatkowych. Polskie prawo daje nam możliwość przekazania 1% naszego podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. Dlatego Ks. Biskup zwraca się do nas z serdeczną prośbą i apelem o przekazanie 1% należnego podatku na cele pożytku publicznego realizowane przez Caritas Diecezji Tarnowskiej   

Polecamy też dzisiaj  nasze  Gazety Katolickie z ciekawymi  artykułami .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I.  Niedziela Wielkiego  Postu .     14. II. 2016 r.

 

         Gromadzimy się na Mszy Św. w I niedzielę Wielkiego Postu, okresu, w którym szczególnie doniośle rozbrzmiewa wezwanie do nawrócenia, które winno oznaczać ponowne ukierunkowanie naszych myśli na Boga .

Liturgia słowa prowadzi nas na pustynię, gdzie spotykamy Jezusa podejmującego post i pokonującego szatana. Jest to dla nas wskazanie, abyśmy przez podjęte wyrzeczenia umocnili naszą jedność z Bogiem i mogli zwyciężyć  zakusy   szatana.    

 

Dziś  pierwsze  Gorzkie Żale  w Kościele parafialnym  z kazaniem o  16.00 --     

Zapraszamy zaś  w Kąśnej i w Jastrzębi  G. po  Mszy św. o godz. 9. 00. W Polsce za pobożny udział  w Gorzkich  Żalach można zyskać odpust  zupełny  pod zwykłymi warunkami  / Komunia  św. Modlitwa w intencjach  Ojca  św. /

 

         Przeżywając  czas Wielkiego  Postu podejmujmy  dobre uczynki i postanowienia   Wpiszmy   swoje postanowienie  trzeźwości do naszej parafialnej  Księgi Trzeźwości, niech jak najwięcej będzie  tych ,którzy słuchają głosu Kościoła.

 

W  Wielkim Poście  Caritas  zwraca się  do  dzieci by zechciały pomóc chorym dzieciom przez swoje  małe  ofiarki składane przez Post  do skarbonek , które można     będzie pobrać z ołtarza w  tygodniu .  Skarbonki   są dla  dzieci    chętnych pomagać, które mogą coś ze swoich oszczędności odłożyć . Skarbonki z  ofiarkami złożymy na  ołtarzu w niedziele  Palmową .  Mogą je też dla dzieci  wziąć starsi. 

 

 W sobotę najbliższą po Mszy  św. wieczornej  rozpoczęcie  Kursu Przedmałżeńskiego 

Zapraszamy na I spotkanie młodzież  która ukończyła  17 rok życia .

                                                                                                                                                       

W niedzielę przyszłą jaka trzecią  miesiąca  składka  przeznaczona  na potrzeby  naszej parafii , a na godz. 10. 30 zapraszamy  wszystkie  dzieci. 

 

 Droga Krzyżowa   w kościele parafialnym w piątek o 9.00 i o 16.00 oraz w sobotę o godz. 16.00  . W piątek w Jastrzębi G.16.00 a Kąśnej w o 17.30 ze  Mszą  św. zapraszamy    

 

 Bóg  zapłać za  ofiary  dziś w J.G.  składane  na  nakładki  do naszych ławek 

 Ciągle przypominamy zgodnie  z wolą Ks. Bp Ordynariusza o przekazywaniu  1% swojego podatku na Caritas  naszej Diecezji  

 

Polecamy też dziś Gazety Katolickie z ciekawymi artykułami    W niedzieli jest  artykuł o  Dworku  w Kąśnej warto  nabyć .

 

W przyszłą  niedziele  po  Mszy św. wieczornej  spotkanie   Rady   Parafialnej   -  zapraszamy  Panie i Panów 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  W  Piątek  12 lutego   2016 r.

 

 

Będzie można pobrać  za  darmo jabłka  

przydzielone  do naszej parafii koło  południa 

 

W Jastrzębi  Górnej  przy Kościele 

 

W  Kąśnej przy Kościele   lub  sklepie 

 

A w Jastrzębi głównej  przy  parafialnym Kościele 

 

Zapraszamy wszystkich   - każdą  rodzinę

 

     V  Niedziela zwykła  .   7. II. 2016 r.

  Gromadzimy się wokół ołtarza jako uczniowie Jezusa. Na tę drogę stawania się uczniami Je­zusa wprowadził każdego z nas chrzest św. To wówczas otrzy­maliśmy pieczęć wybrania na uczniów i apostołów Chrystusa. Wsłuchujmy się zatem i wpatrujmy w naszego Mistrza i Na­uczyciela, prosząc Go, aby nas formował na swoje podobień­stwo. Pomoże  nam  w tym  nadchodzący Wielki  Post  i rozpoczynający  się dziś  49 Tydzień Modlitw o Trzeźwość  naszego Narodu.  Niech   stanie się okazją do podjęcia różnych ofiar, w tym abs­tynencji od alkoholu przez pewien okres lub całe życie z wpisaniem się  do Parafialnej Księgi Trzeźwości.  Biskupi Polscy zaś  proszą  nas o radosne przeżywanie dni  karnawałowych bez alkoholu .   

 

     Przed  nami  szczególny  Tydzień

           W  Środę  zwaną   Popielcową  rozpoczyna się  Wielki Post - Msze św. będą w Kościele  parafialnym o 7.00 ; 9.00 i 16.00 oraz w Jastrzębi G.   i w Kąśnej o 17.00 . Na każdej Mszy św. posypanie głów popiołem ,  poddajmy się  tej pokutnej  praktyce rozważając słowa : „  Pamiętaj człowiecze, że jesteś prochem              i  w proch się obrócisz.”.W  Środę Popielcową  obowiązuje : -powstrzymanie  się od   m i ę s a czyli abstynencja i   post ścisły. 

Abstynencja  od mięsa obowiązuje wszystkich ,którzy ukończyli 14 rok życia aż do  śmierci Post ścisły  obowiązuje  wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia, a  nie rozpoczęli 60-tego i polega na trzech  posiłkach  w ciągu  dnia : 2 razy lekko, a  raz  do sytości .   

W  Środę popielcową nie ma  dyspensy, a składka  ze  Środy popielcowej  przeznaczona jest na cele  charytatywne  w naszej  diecezji .

Wielki Post  - to Droga Krzyżowa i Gorzkie   Żale .Ukochajmy te  nabożeństwa i zechciejmy  w  nich jak  najliczniej  uczestniczyć .     Droga Krzyżowa  będzie  w kościele parafialnym dla  starszych w piątek o 9.00  oraz  w sobotę o godz. 16.00 zaś  dla dzieci  w piątek o 16.00  . Tylko w piątek w Jastrzębi G.16.00 a Kąśnej w o 17.30  ze  Mszą św.  . Gorzkie  Żale będą w niedziele  w Kąśnej i w  Jastrzębi G. po  Mszy  św. o godz. 9.00 zaś  w Kościele parafialnym o 16.00 z  kazaniem -  zapraszamy

Dzieci  prosimy aby na Drodze Krzyżowej i Gorzkich  Żalach   zabierały  obrazki i wklejały je   na plansze - .prosimy by jak najwięcej dzieci  skorzystało z tej propozycji      

     Zachowując piękną  tradycje Kościoła polegającą  na   wspólnej adoracji  Najśw. Sakramentu - tak zwane  40 -godzinne  nabożeństwo - będziemy je przeżyć jak  zwykle w już    WIELKIM POŚCIE  w piątek i sobotę 

 W piątek  w Kościele parafialnym. Rozpoczęcie Mszą  św. o 7.00 po  której nastąpi wystawienie i adoracja wspólna ;  o godz. 9.00 do południa ,będzie   Droga Krzyżowa i później adoracja do 16.00 gdy będzie   Droga Krzyżowa i  Msza św.  wieczorna.   

            W czasie   adoracji prosimy o udział po Mszy św. od 8,00 -mieszkańców Przybyłowa i  Zalesia, zaś od 10.00   mieszkańców Lipek  i  Łazów oraz od 13,00 mieszkańców wzdłuż drogi i przy Kościele . 0 14.00 prosimy mieszkańców  z Budzynia. Dzieci ze Szkoły  Podstawowej i Gimnazjum  przyjdą na    godz. 15.00 . Prosimy by  wszyscy mieli swoją chwilę adoracji Najśw.  Sakr. w  ten dzień.

 

  Zaś w sobotę do południa będzie  adoracja  w Jastrzębi G. o  8.30 będzie Msza św. i adoracja, o godz. 10.00  będzie Różaniec, a  później adoracja  mieszkańców Budzynia i  Borysa. Dzieci przyjdą na godz., 11.00  O godz. 12.00 będzie zakończenie Koronką do Miłosierdzia Bożego .

 

      Po południu  w sobotę będzie adoracja  w Kąśnej .O 14,00 rozpoczęcie i  prosimy o przyjście wszystkich dzieci ze szkoły w Kąśnej , o 15 .00 mieszkańcy Za Rzeki    Górek i Zagórza ,o 16,00 mieszkańcy wzdłuż drogi, a o 17.30 zakończenie  Mszą św. Włączmy  się w to wielkie  uwielbienie naszego  Pana  w Najśw.  Sakramencie . Zachęcamy do licznego udziału w adoracji. Pamiętajmy, że „czas poświęcony Bogu, nigdy nie jest czasem straconym”.

Środa popielcowa  rozpoczyna także czas  spowiedzi i Komunii św. Wielkanocnej trwający aż do Zesłania Ducha  św. czyli  Zielonych Świąt.  Każdy katolik  w tym czasie  ma wypełnić obowiązek  spowiedzi i Komunii św. Wielkanocnej.

  Wielkim Poście  podejmujemy różnego rodzaju umartwienia .Między innymi wielu z nas niech zrezygnuje z picia alkoholu, czy palenia tytoniu. Prosimy ,  abyśmy  uzewnętrznili to zobowiązanie składając podpis w Księdze Trzeźwości.  

W Wielkim Poście  zachowajmy  nastrój powagi, rozmodlenia , wyciszmy radio  powstrzymajmy  się choć trochę  od telewizji . Podejmijmy też uczynki pokuty : a zwłaszcza  czyńmy dobro słowem i  czynem  pamiętając  o potrzebujących . Pamiętajmy  że jest to czas bez zabaw  i wesel hucznych. Bardzo więc  prosimy Drogich Rodziców, aby przypomnieli  synom i córkom by przeżywali   czas  święty Wielkiego Postu bez  dyskotek  czy innych imprez                                                                                                                                                                                                 Także  Także nie zdobimy  ołtarzy  kwiatami  i nie  śpiewamy  w liturgii radosnego   Alleluja             

Nadto  w  tygodniu od środy popielcowej  do niedzieli  kwartalne  dni modlitw  o  ducha Pokuty

 

W czwartek    wspomnienie Matki  Bożej  z Lourdes i    Światowy  Dzień Chorego   -modlimy się za wszystkich chorych, zwłaszcza  przebywających w szpitalu .W środę więc    zapraszamy do  naszego  Kościoła parafialnego na 14.00 chorych  starszych wiekiem  będzie Msza św. , odezwa  Ojca św.  Franciszka  i błogosławieństwo chorych Najśw. Sakramentem na wzór jak w Lourdes. Oczywiście będzie i Msza św. o 16.00.

 

 W niedzielę  wspomnienie św. Cyryla  mnicha i  Metodego   biskupa - patronów  Europy,  a także św. Walentego kapłana  .   W naszym Kościele  w ołtarzu przy chrzcielnicy  jest obraz  św. Walentego jak uzdrawia dziecko .Prosimy  młodych ,by wypraszali sobie dobre ,szczęśliwe  małżeństwa przed tym ołtarzem . 

Zapraszamy  więc zakochanych w niedzielę   na Msze  św. i prosimy  nadać Walentynkom jako katolicy religijny charakter ,nie tylko kartka i serce ale i modlitwa

 

Nadal zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe o przekazaniu 1% należnego podatku na cele pożytku publicznego   Caritas Diecezji Tarnowskiej    

Polecamy gazety religijne  szczególnie Gościa Niedzielnego a także Niedzielę   

 

 

 

    V  Niedziela Zwykła     7 lutego   2016 r.    

  

Poniedziałek 08.02.

           7.00 + Heleny  Haraf od  Wietechów 

           7.00+  Kazimierza Rąpały od rodziny  Gucwa i  Sopala 

          7.00 + Zofię Gucwa od rodz. Gargaś

          16.00 + Stanisława  Jedleckiego 3 r. śm.

 

Wtorek 09.02.

          7.00 + Zofię Musiał od sąsiadów Tabisiów

          16.00 + Rudolfa Zygadło 8 r. śm. od córki z rodziną

          17.00 J.G + Józefa Stanucha od  Marii  Kazimierza Hołdy

          17.00 J.G. +Zofii  Kiełbasa od  Ewy Zygadło z dziećmi

 

Środa 10.02. Popielec 

          7.00 + Marię Stanuch od zespołu "Pogórzanie"

          9.00+  Stanisławy Cygan  w 30 dzień od  śmierci 

          16.00 + Stefanię Gucwa Andrzeja m.

          16.00 + Stanisława Gwoździa od Zbigniewa i Agnieszki  Jurkiewicz

          17.00 JG +Antoniego i Teresę Kwiek syna Andrzeja 1 r. śm.

         17.00 K.D. +  Jana  Benedykta Hołdy od  sąsiadów   Litawów 

 

Czwartek 11.02. 

          7.00 + Józefa Stanucha od prac. gabinetu stomatologicznego w Ciężkowicach  

           14.00 W intencjach  chorych naszej parafii

          16.00 +Helenę Romana Kutypa kol. r. śm.

 

Piątek 12.02.

          7.00 + Zofii  Gucwa  od  rodziny  Maciaszków  

          7.00 + Bronisławy Wolskiej  od Adama  i Katarzyny Wolskich z córkami

          16.00J.G.+  Teresy Kiełbasa  od szwagierki  Marii Kiełbasa  z  rodziną

          16.00 + Leonard Kowalski od Jadwigi Deś i syna Marka

          17.30KD + Antoniego Cygana 40 r. śm. 

 

Sobota 13.02.

7.00 + Stanisława Gwoździa od sąsiadów Szarotów

8.30 J.G   + Teresy  Kiełbasa    od Danuty z  rodziną 

16.00 + Grzegorza w kol. r. śm.

17.30 K.D. +  Magdaleny  Walentego Schabowskich

 

Niedziela 14.02.

7.00 + Walentego Agatę Helenę Skalnych Krystynę Ziobrowską

9.00  K.D+  Władysławy Stanisława  Schabowskich   Józefa syna

9.00 JG + Marię Cecylię Stanisława Zygadło od syna z rodziną 

10.30 W Intencji ochrzczonych  dzieci

10.30 W int. Szymona w 1 rocz. urodzin i jego rodziców o bł. Boże

16.00   +  Barbary Władysława  Stanuch

 
 
 
 
 
 
 

       IV Niedziela zwykła   31 . I. 2016 r.  

 

Bóg  widzi  każdego z  nas  widzi to  wszystko  co dzieje  się w naszym sercu . Słuszne są słowa proroka „Zanim ukształtowałem cię w łonie  matki znałem cię   nim przyszedłeś na świat , poświęciłem cię”    W ten sposób nieustannie daje nam dowody swojej miłości, która - jak to nam dziś przypomni Święty Paweł - jest cierpliwa, nie pamięta złego i nigdy nie ustaje. Dzisiejsze czytania liturgiczne ukażą nam również, że człowiek może w swojej wolności odrzucić miłość Boga. Na szczęście Bóg nigdy nie odwraca się od  nas, lecz daje człowiekowi możliwość powrotu do Jego miłości. Szczególnym miejscem tego powrotu jest sakrament pokuty i pojednania gdy  z wiarą  do  niego przystępujemy

Dziś kończy się pierwszy miesiąc  roku , przed nami  luty, który w Kościele poświęcony jest modlitwom w intencji konających.Módlmy się często, szczególnie na różańcu za wszystkich konających na świecie, aby Bóg w miłosierdziu swoim udzielił im przebaczenia grzechów i przyjął do swojej  chwały   .

                    W tygodniu :

We wtorek   Święto Ofiarowania Pańskiego czyli Uroczystość Matki Bożej Gromnicznej. Msze  św. będą o 7,00 ; 9.00 i 16.00  w Kościele parafialnym , zaś Jastrzębi  G.   i w Kąśnej  o godz. 17.00

 

Poświęcenie gromnic w Kościele parafialnym  jak i Pomocniczych  na każdej Mszy św.       

Gromnica - symbolizuje Chrystusa -świecona  w czasie burzy ,broni od  nieszczęścia , a chwili  śmierci w rękach  umierającego gwarantuje szczęśliwe przejście  do  wieczności , potrzeba więc by  była w każdym domu   Na czas  poświęcenia zabezpieczmy świece by nie pobrudzić stroju innych ludzi , a także Kościoła.  

 W  Uroczystość   Matki Bożej Gromnicznej   kończy się czas kolęd i choinek w naszych domach . Jest to też  patronalne   Święto Rodziców -modlimy się  za rodziny naszej parafii i  zapraszamy Rodziców  do udziału w nabożeństwie  i korzystania ze spowiedzi .

Uroczystość  Matki Bożej Gromnicznej to też  Światowy Dzień  Życia

Konsekrowanego - modlimy się za zakonników i zakonnice   także i  z naszej parafii .           

 

We wtorek ofiarami na składkę wspieramy  zakony klauzurowe w Starym Sączu, Zakliczynie i Tarnowie . 2 lutego przypada też 41 rocznica święceń  biskupich  Ks. Bp. Dra  Władysława Bobowskiego  wikariusza generalnego modlimy się w Jego intencji

               W środę     św.  Błażeja - błogosławieństwo gardła w  piątek wspomnienie św. Agaty dziewicy i męczennicy poświęcenie  chleba i soli.  W sobotę   wspomnienie Św. Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

Niedziela przyszła  jest pierwszą miesiąca  adoracyjna ze zmianą tajemnic

różańcowych  . 

W czwartek  Szkoła   w Jastrzębi    będzie okazywać  szacunek babciom i  dziadkom . Msza  św. dla nich będzie  o godz. 12.00  w kościele parafialnym. 

  W tygodniu też I czwartek   piątek  i sobota   miesiąca.  Spowiedź w czwartek i  piątek od  15.00 w Kościele parafialnym , a na wyjazdach wtorek i środę           

 W I piątek Msza  św.  w Jastrzębi  G. o 16.00 a w Kąśnej o  godz. 17.00 dlatego  korzystajmy ze  spowiedzi  w inne dni.  

 

I piątek także nasza  szczególna adoracja  wieczorna zapraszamy najpierw po Mszy  św. dzieci i młodzież Gimnazjum, a potem  Ojcowie i  Matki do 19.00      Weźmy udział by uprosić potrzebne łaski .   

W sobotę  jak wiemy  święcenia  biskupie  Ks.  dr  Leszka Leszkiewicza  a  w niedzielę prymicje biskupie w Rzepienniku Strzyżewskim 
o godz.  11.00   

 

Nadal zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe o przekazaniu 1% należnego podatku na cele pożytku publicznego realizowanie przez Caritas Diecezji Tarnowskiej . .   

 

Mamy już  założone kamery przy  cmentarzu – prosimy  więc  o  większą troskę o piękno  tego miejsca  zmarłych.  

 Kończą się ferie  zimowe  wracającym do  szkół  dzieciom młodzieży  nauczycielom składamy  Szczęść Boże !

 

Polecamy gazety religijne  szczególnie Gościa Niedzielnego,  Małego Gościa a także  Niedzielę .

 

 

    IV  Niedziela Zwykła    31 stycznia  2016 r.    

  

Poniedziałek 01.02.

           7.00  + Marii  Górowskiej  od Henryki  Baniak  z  synem  i rodziny Jarzynków 

          7.00 + Antoniego Mirka od Józefy Stanuch z rodziną

          16.00 + Balbinę Synowiec w kol. r. śm.

 

Wtorek 02.02.  Matki Bożej  Gromnicznej 

          7.00 + Augustyny Szarota kol. r. śm. Stanisława m.

           9.00 Karoliny  Józefa Stanuch 

          16.00 + Jana Padoła kol. r. śm.

          17.00 JG + Wacławę Leszka Koniuszy  

          17.00 K.D.+  Józefa  Wilgi w kolejna r.  śmierci 

 

Środa 03.02.

            7.00   + Moniki  Synowiec  w 9  dzień od  śmierci 

          16.00 + Leonarda Kowalskiego z int. żony i syna

          17.00 KD +Zofię Łącką 25 r. śm.

 

Czwartek 04.02.

          7.00 +  Janiny  Boczek od sąsiadów  Boczków 

          7.00 + Marię Stanuch z int. sąsiadów Wargulców

          16.00 + Andrzeja Skrobiś s. Józefa kol. r. śm.

 

Piątek 05.02.

          7.00 + Stanisława Gwóźdź z int. Marzeny i Jerzego Jurkiewicz z rodziną

          16.00  Z podź.  za łaski o bł. Boże dla pewnej osoby

          16.00 J.G.+  Leszka Kraczkowskiego  o  Dyrekcji  i Nauczycieli  Zespołu  Szkół  Zawodowych i Ogólnokształcących   z Gromnika 

          17.00 K.D. Za  zmarłych  z rodziny Pawełków Trelów  i  Gajów  

 

Sobota 06.02.

7.00 + Stanisławy Synowiec z int. córki Danuty z mężem

16.00 + Józefę Jana Zięcina kol. r. śm.

17.00  W Intencji   wszystkich parafian

 

Niedziela 07.02.

 

7.00 + Jana Zofię Martyka

   9.00 KD + Antoniego Karolinę Nicpoń Marię Stefana Hołda kol. r. śm.

9.00  J.G. +  Marii Ciesielczyk   z intencji   Katarzyny i  Marcina  Śliwy z synem   

10.30 W int. Dawida w 18 r. urodzin o bł. Boże w dorosłym życiu

16.00    Za wszystkich  zmarłych  z rodziny  Kutypów