Aktualności: Ogłoszenia parafialne

 

 

 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 13. IV. 2014 r.

 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej - ostatnia Wielkiego Postu -przypomina nam triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy i rozpoczyna Wielki Tydzień. Wołanie „Hosanna” wnet zamieni się w okrzyk „Ukrzyżuj Go”. Trzymając w dłoniach gałązki palm, razem z mieszkańcami Jerozolimy śpiewamy dziś radosne Hosanna ,słuchamy opisu Męki i śmierci Chrystusa. Kościół przypomina nam dzisiaj ,że ziemski sukces przemija, zaś cierpienie i śmierć prowadzi do uczestnictwa w zwycięstwie Zbawiciela . Przybliżmy się więc do Chrystusa jak najlepiej przeżywający nadchodzący tydzień . Wesprzyjmy też dzisiaj ofiarami Seminarium Duchowne w T a r n o w i e .

 

Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w wyjątkowy okres w całym roku -Czas Wielkiego T y g o d n i a . W ciągu nadchodzących dni będziemy przeżywać wielkie M i s t e r i u m P a s c h a l n e . Dzisiaj poświęcenie palm o 9,00 tak w Jastrzębi G. jak i w Kąśnej oraz w Kościele o 10,30 Składka zaś jest przeznaczona na Seminarium Duchowne w Tarnowie jako tzw. „jałmużna postna” za korzystanie z dyspensy  Ks. Rektor kieruje do nas gorącą prośbę o pomoc w utrzymaniu Seminarium Duchownego - złóżmy więc piękną ofiarę .Zaś po Mszy św. do puszek będzie można złożyć też ofiarę na kwiaty do grobu pańskiego

Dzieci ,które pobrały skarbonki składają je dzisiaj przy poświęceniu palm. Serdeczne im Bóg zapłać za ich dobre serce . / Bóg zapłać za odśpiewanie Męki Pańskiej - pasji grupie śpiewaków. /

W tygodniu : W Wielki Poniedziałek - spowiedź w Bruśniku od godz. 14.00 . Wielki Wtorek w Zaborowicach W Wielką Środę spowiedź w Ciężkowicach – skorzystajmy kto jeszcze nie był

 

Msze św. w w tym tygodniu w kościele parafialnym do Wielkiego Czwartku o 7.00 i 18.00 a na dojazdach w Jastrzębi G. i w Kąśnej o 19. 00 .

  Od Wielkiego Czwartku rozpoczyna się T r i d u u m P a s c h a l n e - trzy święte dni - zaplanujmy już dzisiaj udział w wielkich wydarzeniach tygodnia.

 

        W I E L K I       C Z W A R T E K :

 

Rano nie ma Mszy św. , zaś uroczysta Msza Św. Wieczerzy P a ń sk i e j koncelebrowana o 18.00 - rozpocznie święte Dni Pańskie . Zgromadźmy się jak najliczniej z całą parafią ,by być z P. Jezusem w Wieczerniku , w Ogrodzie Oliwnym , a także w ciemnicy .

Adorujemy P. Jezusa w ciemnicy do 23,00 . Od 19,30 do 21,00 mieszkańcy Kąśnej Dolnej i Górnej ,od 21.00 do 22,00 mieszkańcy Jastrzębi Dolnej i Górnej a od 22,00 do 23,00 młodzież .

Zechciejmy już w W. Czwartek wziąć udział we Mszy św.   i   w   

a d o r a c j i ...

                     W I E L K I      P I Ą T E K :  

 

N i e ma Mszy św. Od godz. 8,00 adoracja P. Jezusa w Ciemnicy. Adorujemy przysiółkami : od 8,00 do 9,00 Z a l e s i e , od 9,00 do 11,00 L i p k i od 11,00 do 13,00 P r z y by ł ó w , od 13,00 do 15,00 domy przy Kościele, a od 15,00 do 16,00 Kutypówka ,Drążkówka , Nowy Świat .

O 10.00 - p r o s i m y dzieci na Drogę Krzyżową adoracje oraz Komunię św. do Kościoła parafialnego , zaś o godz. 9.00 w Jastrzębi Górnej i o 10.00 w Kąśnej Droga Krzyżowa

 

O 16.00 w W i e l k i P i ą t e k Godzina Miłosierdzia i rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego przed Świętem i Kanonizacją Jana Pawła Wielkiego , uroczysta D r o g a K r z y ż o w a - i dalsze obrzędy Męka Pańska - Kazanie - Adoracja Krzyża - Komunia św. i złożenie P. Jezusa do grobu .

Za ucałowanie krzyża ,przyjęcie Komunii św. modlitwę w intencjach Ojca św. oraz wyzbycie się przywiązania do zła - zyskujemy odpust zupełny .

W W. Piątek ucałujmy więc Krzyż Chrystusa z wielkim szacunkiem powagą , kulturą, przyjmując Komunię św. Przy ucałowaniu K r z y ż a składamy ofiary na Ziemię Św.

W Wielki Piątek zrezygnujmy z niepotrzebnych zajęć i jak najliczniej trwajmy przy P. Jezusie - adorujemy P. Jezusa w grobie do 23,30 w takim porządku :od 18.00 do 19.30 Ojcowie , od 19.30 do 21,00 Matki i od 21,00 do 23,30 młodzież. O 22.00 młodzież poprowadzi drogę krzyżową

 

W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły i abstynencję od mięsa .Abstynencja - to powstrzymanie się od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich którzy ukończyli 14 rok życia ,aż do śmierci . Post ścisły to trzy posiłki : raz do sytości, a dwa razy lekko i obowiązuje wszystkich od 18 do 60 roku życia . Do abstynencji od pokarmów mięsnych i postu Kościół zachęca także w Wielką Sobotę aż do Rezurekcji.

W  WIELKI    PIĄTEK   NIE   MA    DYSPENSY .

                    W I E L K A      SOBOTA :

 

Od 8,00 do 12,00 święcenie p o k a r m ó w w K o ś c i e l e co czterdzieści pięć minut i adoracja P. Jezusa przy grobie . O 9,00 poświęcenie pokarmów w Kąśnej Dolnej a o 10.00 w Jastrzębi w Kościele i o 10,30 przy przystanku w Jastrzębi G. Chciejmy też przychodząc do poświęcenia pokarmów zostać chwilę w kościele, by trwać na adoracji przy Grobie Pana Jezusa.

Po południu adoracja przy grobie od 12.00 do 14.00 Podoliny i od 14,00 do 15.00 dzieci które nie były do południa i nie będą na nabożeństwie wieczornym od 15.00 do 17,00 mieszkańcy wzdłuż drogi , od 17,00 do 19,00 - Budzyń , Przybyłów , oraz Zalesie ,Kutypówka , Drążkówka i wszyscy którzy nie byli wcześniej bowiem po obrzędach i Mszy św. nie będzie już adoracji .

 

O 19.00 więc święcenie ognia wody i dalsze obrzędy Wigilii Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego i Msza św

. NIEDZIELA   Z M A R T W Y C H W S T A N I A      PAŃSKIEGO

 

Ponieważ Ks. biskup Ordynariusz zadecydował już w ubiegłym roku o możliwości procesji rezurekcyjnej wieczór lub rano dlatego R E Z U R E K C J A - uroczysta procesja trzy razy koło Kościoła będzie rano w niedziele o godz. 6.30 i Msza św.; a później Msze św. o 10,30 i 16,00 w Kościele oraz o 9,00 w Kąśnej i w Jastrzębi G.

W dniach Wielkiego Tygodnia zachowujemy powagę skupienie , wyciszmy więc nasze odbiorniki radiowe ,telewizyjne i licznie gromadźmy się tak na nabożeństwa jak i na adoracje. Tak serdecznie chciejmy się wymodlić wyśpiewać i być blisko P. Jezusa .

 

Każdy Katolik w te Wielkie Dni naszej wiary powinien przyjąć Komunię św. i w W. Czwartek i w W. Piątek i w W. Sobotę oraz być przy Chrystusie tak w ciemnicy jak i przy grobie prosimy także o to i dzieci . Rodzice drodzy uczcie ich udziału w nabożeństwach w te wielki dni . Jest chyba wielkim zaniedbaniem rodzicielskim jak dzieci czy młodzież w te dni są poza Kościołem i nabożeństwami

 

Na W. Piątek prosimy ustroić krzyże i te w naszych domach ,a szczególnie przy drogach

Do adoracji przy Grobie prosimy też Straż Pożarną o honorową wartę zaś na rezurekcyjną procesje prosimy o chętne niesienie obrazów, różańca sztandarów baldachimu w takim porządku jak na Boże Ciało . Prosimy też dziewczynki o niesienie poduszek by nasza procesja była jak najokazalsza . Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do grobu - Prosimy też o przygotowanie Kościoła na wielkie wydarzenia naszej wiary . Dziś też Światowy Dzień Młodzieży - modlimy się za młodzież w naszej diecezji.

 

ZAPROSZENIE

Ks. Katecheta wraz z klasą IIIB Gimnazjum, serdecznie zapraszają dziś wszystkich parafian na przedstawienie o bł. Janie Pawle II na godz. 17:30 nie jak było planowane na Hale Gimnastyczną ale do Domu Kultury .

 

WSPOMINAJĄC ZBAWCZE WYDARZENIA w tym tygodniu przybliżmy się do P. Jezusa korzystając z religijnej prasy .

 

 

 

 

V Niedziela Wielkiego Postu 6. IV. 2014r.

 

Gromadzimy się na Eucharystii w piątą niedzielę Wielkiego Po¬st To dziś tradycyjnie zasłania się wizerunki Chrystusa Ukrzy¬żowanego, aby ponownie odsłonić je dopiero w czasie Triduum Paschalnego. W ten sposób Kościół pragnie uwypuklić i podkre¬ślić znaczenie Ofiary krzyżowej Jezusa, dzięki której wszyscy otrzymaliśmy w darze zbawienie. Każda Eucharystia jest również Ofiarą krzyżową Chrystusa, dokonaną sakramentalnie, w sposób bezkrwawy. Jest to ta sama Ofiara i jedyna Ofiara Chrystusa, któ¬ra przynosi nam zbawienie i obdarza nas życiem wiecznym. Uczestnicząc dzisiaj w ofierze Mszy Św., prośmy Boga o żywą wiarę, abyśmy obficie zaczerpnęli ze źródeł zbawienia, które roz¬lewa na nas Chrystus Umęczony i Zmartwychwstały, który poko¬nał śmierć i na życie rzucił światło przez nieśmiertelność A wskrzeszając Łazarza nie tylko objawił ,iż jest prawdziwym człowiekiem ale i prawdziwym Bogiem ,który nam daje nam udział w życiu wiecznym , w zbawieniu. Módlmy się i o dobrą Spowiedź św. w tym tygodniu dla wszystkich naszych parafian ,by wszyscy chętnie skorzystali .

 

Dziś pierwsza niedziele miesiąca adoracyjna ze zmiana tajemnic różańcowych, a Gorzkie Żale w kościele parafialnym o 16.00 z kazaniem, a na dojazdach po Mszy św. o 9.00 – serdecznie zapraszamy

 

W piątek w kościele parafialnym o godz. 9.00 do południa Droga Krzyżowa i Komunia św., a o 16.00 Godzina miłosierdzia Droga Krzyżowa i o 17.00 Msza św. wieczorna. Zapraszamy wszystkich do udziału w wybranym sobie nabożeństwie. W sobotę o godz. 17. 00 też Droga Krzyżowa . W Kąśnej Droga Krzyżowa w piątek o 18.00 ze Mszą św. W Jastrzębi G. w piątek o godz. 17.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego a później droga Krzyżowa w plenerze w miejscach postawionych krzyży poszczególne stacje w drodze do Kościoła Parafialnego i zakończenie Mszą św. dla uczestników.

 

W tygodniu już spowiedzi świąteczne Spowiedź wielkopostna - świąteczna dla całej parafii będzie u nas w S o b o t ę od 8,30 do 12,00 z małą przerwą o 10.00 . Po południu od 14.00 do 17.30.z małą przerwą o 16.00 w tym w Jastrzębi Górnej spowiedź św. będzie od 15.00 do 16.00 , a w Kąśnej Dolnej od 16.30 do 17.30. Młodzież też niech skorzysta ze spowiedzi świątecznej. Skorzystajmy wszyscy jak najliczniej ze spowiedzi św. by pojednać się z Bogiem na Święta i zarazem wypełnić nakaz Kościoła o spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej - przynajmniej raz w roku - nie odkładajmy tego obowiązku bo kiedy go później spełnimy ?.

 

Z racji spowiedzi będą rozprowadzane Baranki wielkanocne i paschaliki - można nabywać je także i dzisiaj W przyszłą niedzielę jako Palmową uczcimy uroczysty wjazd P. Jezusa do Jerozolimy i poświęcimy palmy ,którymi w Wielkanoc uświęcimy nasze pola. Poświęcenie palm w przyszłą niedzielę o 9,00 tak w Jastrzębi G. jak i w Kąśnej oraz w Kościele o 10.30 . Przygotujmy palmy pięknie ozdobione .Można je jeszcze dzisiaj nabywać u pań Caritas Nabywający te palmy będą mogli liczyć na niespodzianki

 

  Ponieważ w ciągu roku korzystamy z dyspensy od postów ,dlatego w przyszłą niedzielę -palmową złożymy składkę jako tzw. „Jałmużnę postną” przeznaczoną na Seminarium Duchowne w Tarnowie . Ks. Rektor kieruje do nas gorącą prośbę o pomoc w utrzymaniu Seminarium Duchownego - złóżmy więc piękną ofiarę .Zaś po Mszy św. do puszek będzie można złożyć ofiarę na kwiaty do grobu pańskiego

 

Dzieci , które pobrały skarbonki swoje piękne dary złożą w niedzielę na ołtarzu przy poświęceniu palm .

 

Niedziela Palmowa to także spotkanie młodych w Katedrze Tarnowskiej z tej racji Komunikat Ks. Bp. Ordynariusza ………….. przeczytać

 

W piątek od godz. 10. 00 odwiedziny chorych w naszej parafii - prosimy więc o zgłoszenia dziś i w najbliższe dni .

 

Polecamy serdecznie nasze gazety religijne są bardzo ciekawe artykuły także o wydarzeniach ze Smoleńska i Katynia , które w tym czasie wspominamy .

 

ZAPR OSZENIE

Ks. Katecheta wraz z klasą IIIB Gimnazjum, serdecznie zapraszają wszystkich parafian na przedstawienie o bł. Janie Pawle II do Szkoły na halę Gimnastyczną, dnia 13.IV.2014r. (tj. Niedziela) na godz. 17:30.

 

Przeżyjmy nadchodzący tydzień jako czas łaski i zbawienia korzystając ze Spowiedzi św. i z nabożeństw W. Postu.

 

 

 

IV Niedziela Wielkiego Postu 30.III. 2014r

 

Przeżywana dzisiaj czwarta niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę „Letare” czyli niedzieli radości . Cieszymy się , bo przekroczyliśmy połowę tego świętego czasu który przygotowuje nas do Paschy Chrystusa do -Zmartwychwstania. Człowiek ,który się nawraca , czyli żałuje za swoje grzechy jest największa radością Boga i sam zyskuje radość w sakramencie Pokuty. Żyjemy w świecie, w którym człowiek pragnie osiągnąć szczęście za wszelką cenę i zazwyczaj nie zauważa wtedy tych, którzy są obok i potrzebują pomocy. Inaczej czyni Pan Jezus, wi¬dząc biedę i nieszczęście niewidomego, przywraca mu wzrok. Prośmy Go podczas tej Eucharystii o otwar¬cie nam oczu na drugiego człowieka i jego potrzeby; prośmy o siłę i moc do przezwyciężania naszych słabości i codziennych upadków.

 

 

Dzisiaj w niedzielę 30 marca odbiorą od kard. Stanisława Dziwisza młodzieżowe delegacje ze wszystkich polskich diecezji Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia. Płomień przenoszony będzie w specjalnych lampionach, na których ściankach znajdą się wizerunki Jezusa Miłosiernego, św. Faustyny i Jana Pawła II. W Niedzielę Palmową 13 kwietnia, podczas diecezjalnych uroczystości Światowych Dni Młodzieży, biskupi przekażą Iskrę delegacjom młodzieży z poszczególnych parafii .W dniu kanonizacji Jana Pawła II, czyli w Niedzielę Bożego Miłosierdzia 27 kwietnia, Iskra trafi do wiernych. Odbiorą ją oni w swoich parafiach z wykorzystaniem wspomnianych lampionów, świec lub paschalików i zaniosą do swoich rodzin. W ten sposób każda osoba będzie mogła doświadczyć blasku Bożego Miłosierdzia.

 

Nastąpiła zmiana czasu na tzw. „letni” Msze św. w niedzielę o tych samych godzinach zaś w tygodniu Msze św. o godz. 7.00 i 1700 na dojazdach we wtorek i środę o godz. 18.00 a w piątek Godzina Miłosierdzia o 16.00 czyli godzinę później


We środę będziemy przeżywać 9 rocznicę śmierci błogosławionego Jana Pawła II dlatego przed Mszą św. o 17.00 wysłuchamy wspomnień o Janie Pawle II, a po Mszy św. podejdziemy pod Pomnik gdzie odmówimy modlitwę o odśpiewamy „Barkę.” Zapraszamy wszystkich a szczególnie kandydatów do bierzmowania uczniów Gimnazjum ,którzy z tej racji będą mieć wyjątkowo wspólne spotkanie , a więc kl. I i II i III z rodzicami

 

 

W piątek w kościele parafialnym o godz. 9.00 do południa Droga Krzyżowa i Komunia św. bez Mszy św. , a o 16.00 Godzina miłosierdzia Droga Krzyżowa i o 17.00 Msza św. wieczorna. Zapraszamy wszystkich do udziału w wybranym sobie nabożeństwie. .W sobotę o godz. 17. 00 też Droga Krzyżowa . W Jastrzębi G i Kąśnej Droga Krzyżowa w piątek o 18.00 ze Mszą św.

 

 

W tygodniu I czwartek piątek i sobota miesiąca . Spowiedź w Jastrzębi G. i Kąśnej przy nowennach ,a w kościele parafialnym w czwartek od 16.00 i piątek od 15.00

Trzeba też nabywać Baranki wielkanocne oraz paschaliki jako dar dla potrzebujących - składając ofiarę 5 zł. Zaś u przedstawicieli Caritas można nabywać piękne palmy też po 5 zł. Jako pomoc dla dzieci w naszej parafii .


Caritas naszej Diecezji ciągle przypomina zgodnie z wolą Ks. Bp Ordynariusza o przekazywanie 1% swojego podatku na potrzeby biednych .


Polecamy Gazety Katolickie z ciekawymi artykułami

 

 

III Niedziela Wielkiego Postu 23. III . 2014 r.

 

Msza Święta jest spotkaniem z Jezusem. Takie doświadczenie Bożej łaski nie może pozostać bez wpływu na nasze ludzkie życie. Człowiek, który spotyka się z Panem, może się zmieniać. Doświadczyła tego i Ewangeliczna Samarytanka Powierzmy dzisiaj Chrystusowi siebie, by Jego łaska umacniała i nas w dobrym życiu.

 

Gorzkie Żale dzisiaj w niedzielę z kazaniem o godz. 16.00 – serdecznie zapraszamy

We wtorek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego ,która jest Światowym Dniem Świętości Życia .- dniem wdzięczności za życie ziemskie Chrystusa, które się wtedy rozpoczęło. Dziękujemy Bogu i za nasze życie i bronimy każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci Msze św. jak w każdy dzień o 7.00 i 16.00. We wtorek też - podejmujemy Dzieło Duchowej Adopcji dla dzieci nienarodzonych. Każdy kto chce ratować nienarodzone dzieci wybiera jedno, odmawia specjalna modlitwę dziesiątek różańca św. ,i przyrzeka jakąś dodatkową praktykę . Wszystkich chcących ratować nienarodzone dzieci zapraszamy wiec we wtorek na Msze św. o godzinie 16.00 .

 

W piątek w kościele parafialnym o godz. 9.00 do południa Droga Krzyżowa i Komunia św. bez Mszy św. , a o 15.00 Godzina miłosierdzia Droga Krzyżowa i o 16.00 Msza św. wieczorna. Zapraszamy wszystkich do udziału w wybranym sobie nabożeństwie. .W sobotę o godz. 16.00 też Droga Krzyżowa . W Jastrzębi G i Kąśnej Droga Krzyżowa w piątek o 17.00 ze Mszą św.

 

Zapraszamy dalej do wpisywania się do naszej Parafialnej Księgi Trzeźwości a także do Księgi Miłosierdzia Intencje tam wpisane będą polecane przy Godzinie Miłosierdzia w każdy piątek Zaś z adoracją relikwii Jana Pawła II musimy poczekać do czasu nawiedzenia Obrazu Miłosierdzia Bożego – nie będzie jej w Wielkim Poście

Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę wyniosły 3790 zł Bóg zapłać bo były większe . W przyszłą niedzielę będzie można nabywać palmy od pań z Caritas.

 

W marcu trzech uczniów z naszej parafii odebrało stypendia z Fundacji Ks. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza - gratulujemy

Caritas naszej Diecezji ciągle przypomina o przekazywanie 1% swojego podatku na potrzeby biednych .

 

Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin informuje, iż w sobotę 5 kwietnia 2014 roku w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej „ARKA” w Gródku nad Dunajcem organizowany jest dzień skupienia dla osób żyjących w związkach nie sakramentalnych. Będą go prowadzili specjaliści Sądu Diecezjalnego w Tarnowie i wykładowcy prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownych w Tarnowie. – skorzystajmy

 

Polecamy dzisiaj nasze Gazety Katolickie z ciekawymi artykułami i z dodatkiem Książki Pasja w cenie 6 zł . Według tej Książki został nakręcony Film Pasja

 

 

II Niedziela Wielkiego Postu 16. III . 2014 r.

 

Czas Wielkiego Postu jest wezwaniem do nawrócenia . W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Chrystusa ,który wobec uczniów ukazał swoją Boską naturę w cudownej przemianie . Przemieniony i uwielbiony Jezus z Góry Tabor z jednej strony jest zapowiedzią uwielbienia naszego ciała , a z drugiej uświadamia nam potrzebę nieustannej przemiany. Panie dobrze nam tu być - powiedzieli uczniowie do Jezusa na Górze Przemienienia . Dobrze i nam tu być . Dobrze ,że gromadzimy się dzisiaj- jako nasza wspólnota - wokół ołtarza . I my usłyszymy słowa , które rozległy się z obłoku „To jest Syn mój umiłowany”. Zbliżmy się do Jezusa i powierzmy Mu wszystko ,co nosimy w sercu równocześnie prosząc o łaskę ich przemiany a ofiarami wesprzyjmy sprawy parafii

 

Dziś składka przeznaczona na sprawy i prace w parafii i też zbiórka do puszek na Ogólnopolski Fundusz Misyjny przeznaczony na pomoc. dla narodów „Ad Gentes” po Mszy św.

Dziś Gorzkie Żale w Kościele parafialnym z kazaniem o 16.00 -- serdecznie zapraszamy zaś w Kąśnej i w Jastrzębi G. po Mszy św. o godz. 9. 00. Pamiętajmy ,że w Polsce za pobożny udział w Gorzkich Żalach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami / Komunia św. Modlitwa w intencjach Ojca św. /

Po Mszy św. wieczornej Kurs Przedmałżeński dla Młodzieży .

W tygodniu wpatrujemy się w postać św. Józefa bowiem w środę przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca N.M.P.

Zapraszamy więc na Msze św. o 16.00 Rodziców szczególnie ojców oraz nasze parafialne Stowarzyszenia Katolickie, które przeżywają święto swego Patrona , Caritas Radę Parafialną oraz solenizantów, którym składamy najlepsze życzenia .

W środę też odpust ku czci św. Józefa w Rzepienniku . W piątek w kościele parafialnym o godz. 9.00 do południa Droga Krzyżowa i Komunia św. bez Mszy św. , a o 15.00 Godzina miłosierdzia Droga Krzyżowa i o 16.00 Msza św. wieczorna. Zapraszamy wszystkich do udziału w wybranym sobie nabożeństwie. .W sobotę o godz. 16.00 też Droga Krzyżowa . W Jastrzębi G i Kąśnej Droga Krzyżowa w piątek o 17.00 ze Mszą św.

W sobotę zapraszamy na swoje spotkanie młodzież klas I Gimnazjum na swoje co miesięczne spotkanie - zapraszamy z rodzicami .

Są Baranki wielkanocne i paschaliki jako dar dla potrzebujących -składając ofiarę 5 zł. można już je nabywać . Wiemy dobrze ,że jest to pomoc chorym dzieciom.

 

Zapraszamy do wpisywania się do naszej Parafialnej Księgi Trzeźwości . Są w naszej parafii i ojcowie i matki i młodzież ,która nie pije w Wielkim Poście. Potwierdźmy to naszym podpisem wspierając tych , którzy daru naszej trzeźwości potrzebują .

 

Polecamy też dziś Gazety Katolickie z ciekawymi artykułami  

 

 

 

 

I. Niedziela Wielkiego Postu . 9. III. 2014 r.

 

W Środę Popielcową rozpoczął się w Kościele Wielki Post - czas pokuty , nawrócenia i przygotowania do przeżywania radości Zmartwychwstania . Jest to szczególny czas zbliżenia się do Boga i odwrócenia się od grzechu i szatana . Zostaliśmy zaproszeni do bardziej intensywnego słuchania Słowa Bożego ,częstszej modlitwy ,postu i czynów miłosierdzia . Razem z darami chleba i wina ,które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa ofiarujmy Panu Bogu nasze wielkopostne postanowienia i prośmy o siłę do wytrwania w nich ,abyśmy jak Chrystus Pan zwyciężyli szatana .

 

Dziś pierwsze Gorzkie Żale w Kościele parafialnym z kazaniem o 16.00 -- Zapraszamy zaś w Kąśnej i w Jastrzębi G. po Mszy św. o godz. 9. 00. W Polsce za pobożny udział w Gorzkich Żalach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami / Komunia św. Modlitwa w intencjach Ojca św. / Dziś po Mszy św. wieczornej rozpoczęcie Kursu Przedmałżeńskiego dla Młodzieży od 17 roku życia .

Przeżywając czas Wielkiego Postu podejmujmy dobre uczynki zachowajmy nastrój powagi, rozmodlenia , czyńmy dobro słowem i czynem pamiętając o potrzebujących Wpiszmy też swoje postanowienie trzeźwości do naszej parafialnej Księgi Trzeźwości, niech jak najwięcej będzie tych ,którzy słuchają głosu Kościoła ,zaś do Księgi Miłosierdzia Bożego wpisujmy prośby i podziękowania przed zbliżającym się czasem nawiedzenia Obrazu Miłosierdzia Bożego. Dziękujemy wszystkim za udział w adoracji tak w Kościele parafialnym jak i w Jastrzębi G. i Kąśnej

 

W Wielkim Poście Caritas zwraca się do dzieci by zechciały pomóc chorym dzieciom przez swoje małe ofiarki składane przez Post do skarbonek , które można już dziś pobrać z ołtarza . Skarbonki są dla dzieci chętnych pomagać, które mogą coś ze swoich oszczędności odłożyć . Skarbonki z ofiarkami złożymy na ołtarzu w niedziele Palmową . Mogą je też dla dzieci wziąć starsi.

W czwartek spotkanie pań z parafialnego koło Caritas po Mszy św. wieczornej W niedziele jako trzecią miesiąca składka na prace i potrzeby naszej parafii Zaś po Mszy św. zbiórka do puszek na Ogólnopolski Fundusz Misyjny przeznaczony na pomoc. dla Afryki.

Rozporządzenie Księdza Biskupa Ordynariusza : Z związku z duchowym przygotowaniem do Kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II we wszystkich wspólnotach parafialnych należy wprowadzić różne formy nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Jedną z nich jest Godzina Miłosierdzia, która mogłaby w tym roku zaistnieć we wszystkich parafiach i zostać połączona z nabożeństwem drogi krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 15.00. Może być ona kontynuowana przez następne miesiące, jako przygotowanie parafii lub owoc przeżytej peregrynacji. Należy w okresie Wielkiego Postu zachęcać też wszystkich wiernych do prywatnego oraz rodzinnego odmawiania koronki do Miłosierdzia Bożego. Dlatego w kościele parafialnym w piątek o godz. 9.00 do południa ,będzie Droga Krzyżowa i Komunię św. bez Mszy św.   a o 15.00 Godzina miłosierdzia Droga Krzyżowa i o 16.00 Msza św. wieczorna. Zapraszamy wszystkich do udziału w wybranych sobie nabożeństwach .W sobotę o godz. 16.00 też Droga Krzyżowa . W Jastrzębi G i Kąśnej Droga Krzyżowa w piątek o 17.00 ze Mszą św.

Caritas naszej Diecezji ciągle przypomina zgodnie z wolą Ks. Bp Ordynariusza o przekazywaniu 1% swojego podatku na potrzeby biednych .  

 

Pamiętajmy więc o tym Polecamy też dziś Gazety Katolickie z ciekawymi artykułami

 

 

  

  VIII Niedziela zwykła . 2 . III. 2014 r

 

Zatroskani o sprawy doczesne, o nasze jutro, usłyszymy od Chrystusa w pierwszą niedzielę marca. wezwanie do większej ufno¬ści w Bożą Opatrzność. Choć mamy troszczyć się o chleb co¬dzienny, o swoją przyszłość, to w tej trosce nie możemy zapo-mnieć o zaufaniu do Boga, który nigdy o nas nie zapomina.Chciejmy więc przez żywy udział w tej Najświętszej Ofierze i adoracji dzisiejszej ubogacić naszą miłość i uwielbić Chrystusa jako Syna Bożego . Pomoże nam w tym nadchodzący Wielki Post i rozpoczynający się dziś 47 Tydzień Modlitw o Trzeźwość naszego Narodu . W tym roku przeżywamy go pod hasłem : „Kochająca Matka zawsze trzeźwa”. I w tę ostatnią niedzielę karnawału ,Biskupi Polscy proszą nas o przeżywanie dni karnawałowych bez alkoholu . Módlmy się do Boga za wszystkich ,którzy swoim przykładem życia dają nam wzór radosnego spędzania spotkań w gronie rodzinnym, z kolegami , przyjaciółmi bez alkoholu

 

Dzisiaj I Niedziela miesiąca adoracyjna ze zmianą tajemnic różańcowych , i ostatnia niedziela przed Wielkim Postem rozpoczynająca 47 Tydzień . Modlitw o Trzeźwość naszego Narodu , który będziemy przeżywać w dniach od 2 do 8 marca. Duszpasterstwo Trzeźwości pragnie zachęcić do przeżycia ostatnich dni karnawału na trzeźwo, a równocześnie zachęcić do pokuty za grzechy pijaństwa poprzez podjęcie abstynencji od alkoholu przynajmniej na czas Wielkiego Postu.

 

We wtorek święto św. Kazimierza Królewicza patrona wielu panów i pań a także zmarłego Ks. Kanonika Kazimierza Moździocha pamiętajmy o modlitwie w ich intencjach

 

W Środę zwaną Popielcową rozpoczyna się Wielki Post - Msze św. będą w Kościele parafialnym o 7.00 ; 10.30 i 16.00 oraz w Jastrzębi G. o godz. 16.00 i w Kąśnej o 17.00 . Na każdej Mszy św. posypanie głów popiołem , poddajmy się tej pokutnej praktyce rozważając słowa : „ Pamiętaj człowiecze, że jesteś prochem i w proch się obrócisz.”.

W Środę Popielcową obowiązuje : -powstrzymanie się od m i ę s a czyli abstynencja i post ścisły. Abstynencja od mięsa obowiązuje wszystkich ,którzy ukończyli 14 rok życia aż do śmierci Post ścisły obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie rozpoczęli 60-tego i polega na trzech posiłkach w ciągu dnia : 2 razy lekko, a raz do sytości . W Środę popielcową nie ma dyspensy , a składka ze Środy popielcowej przeznaczona jest na cele charytatywne w naszej diecezji .

Wielki Post w tym roku będziemy przeżywać jako przygotowanie do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II dlatego w każdy piątek o godz. 15.00 będzie Godzina Miłosierdzia . Na to nabożeństwo złoży się Koronka do Miłosierdzia Bożego , Litania do Miłosierdzia Bożego, Droga Krzyżowa i Msza św. . PROSIMY O LICZNY UDZIAŁ W TYM WYJĄTKOWYM NABOŻEŃSTWIE i serdeczne modlitwy.

Wielki Post - to Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale , w których rozważamy cierpienia i mękę Zbawiciela. Ukochajmy te nabożeństwa i zechciejmy w nich jak najliczniej uczestniczyć . 

Droga Krzyżowa będzie w kościele parafialnym w piątek o 9.00 i o 15.00 oraz w sobotę o godz. 16.00 . W Jastrzębi G. i w Kąśnej w piątek o 17.00 ze Mszą św. . Gorzkie Żale będą w niedziele w Kąśnej i w Jastrzębi G. po Mszy św. o godz. 9.00 zaś w Kościele parafialnym o 16.00 z kazaniem - zapraszamy Dzieci prosimy aby na Drodze Krzyżowej pobrały obrazki i wklejały je do zeszytu religii lub na plansze - .prosimy by jak najwięcej dzieci skorzystało z tej propozycji

 

Zachowując piękną tradycje Kościoła polegającą na wspólnej adoracji Najśw. Sakramentu - tak zwane 40 -godzinne nabożeństwo - będziemy je przeżyć jak zwykle w już WIELKIM POŚCIE w piątek i sobotę ; będziemy adorować Najśw. Sakrament przez cały dzień w piątek w Kościele parafialnym. Rozpoczęcie Mszą św. o 7.00 po której nastąpi wystawienie i adoracja wspólna ; o godz. 9.00 do południa ,będzie Droga Krzyżowa i później adoracja do 15.00 gdy będzie Godzina Miłosierdzia ,Droga Krzyżowa i Msza św. wieczorna. W czasie adoracji prosimy o udział po Mszy św. od 8,00 -mieszkańców Przybyłowa i Zalesia, zaś od 10.00 mieszkańców Lipek i Łazów oraz od 13,00 mieszkańców wzdłuż drogi i przy Kościele . 0 14.00 prosimy mieszkańców z Budzynia. Dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przyjdą na godz. 14.30 . Prosimy by wszyscy mieli swoją chwilę adoracji Najśw. Sakr. w ten dzień

Zaś w sobotę do południa będzie adoracja w Jastrzębi G. o 8.30 będzie Msza św. i adoracja, o godz. 10.00 będzie Różaniec, a później adoracja mieszkańców Budzynia i Borysa. Dzieci przyjdą na godz., 11.00 O godz. 12.00 będzie zakończenie Koronką do Miłosierdzia Bożego .

Po południu w sobotę będzie adoracja w Kąśnej .O 14,00 rozpoczęcie i prosimy o przyjście wszystkich dzieci ze szkoły w Kąśnej , o 15 .00 mieszkańcy Górek i Zagórza ,o 16,00 mieszkańcy wzdłuż drogi, a o 17.30 zakończenie Mszą św. Włączmy się w to wielkie uwielbienie naszego Pana w Najśw. Sakramencie . Zachęcamy do licznego udziału w adoracji. Pamiętajmy, że „czas poświęcony Bogu, nigdy nie jest czasem straconym”.

 

Środa popielcowa rozpoczyna także czas spowiedzi i Komunii św. Wielkanocnej trwający aż do Zesłania Ducha św. czyli Zielonych Świąt. Każdy katolik w tym czasie ma wypełnić obowiązek spowiedzi i Komunii św. Wielkanocnej Wielkim Poście podejmujemy różnego rodzaju umartwienia .Między innymi wielu z nas rezygnuje z picia alkoholu, czy palenia tytoniu. Prosimy Was, abyśmy uzewnętrznili to zobowiązanie składając podpis w Księdze Trzeźwości. Niech Ci którzy piją, dadzą w ten sposób świadectwo że walczą ze swoją słabością. Nie pijący niech dadzą świadectwo, że życie bez alkoholu może być radosne i piękne .Dlatego zachęcamy do nowego stylu życia bez alkoholu, Traktujmy poważnie Wielki Post, Kościół i jego Pasterzy. W Wielkim Poście zachowajmy nastrój powagi, rozmodlenia ,wyciszmy radio powstrzymajmy się choć trochę od telewizji . Podejmijmy też uczynki pokuty :a zwłaszcza czyńmy dobro słowem i czynem pamiętając o potrzebujących . Pamiętajmy że jest to czas bez zabaw i wesel hucznych.

Bardzo więc prosimy Drogich Rodziców, aby przypomnieli synom i córkom by przeżywali czas święty Wielkiego Postu bez dyskotek czy innych imprez Także nie zdobimy ołtarzy kwiatami i nie śpiewamy w liturgii radosnego Alleluja W tygodniu I czwartek Piątek miesiąca spowiedź w Jastrzębi G. i Kąśnej koniecznie przy nowennach a w Kościele parafialnym w czwartek od godz. 15.00

 

W sobotę na swoje co miesięczne spotkanie zapraszamy kandydatów do bierzmowania uczniów Gimnazjum kl. II i III z rodzicami na godz. 16.00

W niedziele po Mszy św. wieczornej rozpoczęcie Kursu Przedmałżeńskiego Zapraszamy na I spotkanie młodzież która ukończyła 17 rok życia .

 

Nasz Kościół parafialny jak i Kościoły Pomocnicze oraz wszystkie zabudowania są ubezpieczone w Diecezjalnej Fundacji „Securitas” i także od odpowiedzialności cywilnej, w „Warcie” dlatego gdyby ktoś poniósł jakieś szkody niech zgłosi.

 

W ubiegłą niedziele odbyło się spotkanie Rady parafialnej. Uczestniczyło 13 osób Najpierw po modlitwie i czytaniu Pisma św. rozważano o Chrystusie Synu Bożym .który jako Słowo jest z nami i trzeba nam zachwycić się Pismem św. Wspomniano wydarzenia naszej diecezji konsekracje Ks. Biskupów a zwłaszcza nominacje naszego Rodaka na Proboszcza w Nowym Sączu. Mówiliśmy tez o sprawach parafii wspomniano o dokonaniach ubiegłego roku dziękując wszystkim za pomoc bowiem ubiegłoroczne wydatki zamknęły się kwotą 220 tysięcy zł z małym deficytem

Przed nami nowe sprawy: Kanonizacja bł. Jana Pawła II do której mamy się przygotować Wielkim Poście przez Godzinę Miłosierdzia w każdy piątek , odmawianie w naszych rodzinach codziennie Koronki do Miłosierdzia Bożego, adoracje czyli ucałowanie relikwii bł. Jana Pawła II ,które będą wypożyczone do naszej parafii .

Chciejmy z radością podjąć tę inicjatywę i wszyscy się włączyć by dostąpić Bożych łask

. Przed nami też nawiedzenie Obrazu Miłosierdzia Bożego 10 czerwca ., do którego mamy się przygotować przez rekolekcje i modlitwy . Także dzieci będą miały rekolekcje w czerwcu . Będą też i prace przy dokończeniu ogrodzenia cmentarza . To wszystko wymaga tez i środków dlatego prosimy serdecznie wszystkich o przyjście z pomocą przez większe składki . Za co już serdeczne Bóg zapłać !. Czekają nas też i inne sprawy jak bierzmowanie 9 maja oraz I Komunia św. 25 maja, i rocznica I Komunii św. dzieci kl. III 18 maja

 

Radni proszą o uporządkowanie kolejki do sprzątania Kościołów . Wystarczająco jest w kościele parafialnym po cztery rodziny, a Jastrzębi Górnej i Kąśnej po dwie. Nie twórzmy wielkich grup i prosimy nikogo nie opuszczać niech kolejka idzie od domu do domu .

Pamiętajmy o prośbie Ks. Biskup Ordynariusz o przekazanie 1% swojego podatku na cele Caritas Diecezjalnej .

 

Polecamy bardzo wszystkim gazety z dzisiejszej niedzieli .

 

 

 

 

     VII Niedziela zwykła . 23 . II. 2014 r.

 

Najpiękniejszym określeniem Boga, jakie zostało nam objawio¬ne, jest to, że Bóg jest Miłością. Ta Miłość ukazana jest w dziele stworzonego świata, ale też w relacji do człowieka, a zwłaszcza w przejawach miłosierdzia. Bo codziennie uwalnia nas z grze-chów i obdarza swą łaską. Sami mamy być w sposób heroiczny świadkami Miłości, i kochać każdego człowieka, nawet nieprzyjaciół. Chrystus zachęca nas , by w ten sposób stać się „doskonałym, jak Ojciec niebieski”. Otwórzmy się na Bożą miłość zawartą w Jego słowie i okażmy miłość naszemu Seminarium wspierając je ofiarą na składkę

 

Każda niedziela jest wyjątkową okazją do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Bogiem. Zapraszamy wiec dziś do naszych świątyń. Dzisiaj składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Tarnowie - wesprzyjmy te wielką uczelnię naszymi ofiarami

Zaś po Mszy św. wieczornej spotkanie Rady Parafialnej - zapraszamy serdecznie wszystkich panów i panie

W tygodniu I sobota miesiąca i pierwsza Niedziela adoracyjna ze zmiana tajemnic różańcowych

W piątek podejmijmy modlitwy i post za naród ukraiński zgodnie z prośba Biskupów Polskich

 

Bóg zapłać za ofiary złożone na sprawy parafii w ubiegłą niedzielę wyniosły 3190 zł - Serdeczny Bóg zapłać

 

Caritas naszej Diecezji ciągle przypomina zgodnie z wolą Ks. Bp Ordynariusza o przekazywaniu 1% swojego podatku na potrzeby biednych . Pamiętajmy więc o tym

 

Polecamy gazety religijne szczególnie Gościa Niedzielnego , a także Niedzielę jak i Miłujcie się

 

 

 

 

 

VI Niedziela zwykła . 16 . II. 2014 r.

 

Życie człowieka to wielka pielgrzymka - od dzieciństwa do staro¬ści, od doczesności do wieczności. Na tej drodze życia Bóg dał nam niezmienne Boże prawo, które mamy odczytać i wprowadzić w życie, aby samych siebie uświęcić, uwielbić Boga i osiągnąć wyznaczony nam cel - życie wieczne. To Boże prawo Chrystus nam objaśnił na nowo. Każda msza św. jest czasem spotkania z Jezusem głoszącym Dobrą Nowinę o zbawieniu i umocnieniem na drodze naszego życia .Każdy dzień stawia bowiem przed nami nowe wyzwania , nowe zadania do wykonania. Abyśmy umieli postępować jak przystało na uczniów Chrystusa otwórzmy nasze serca przed Bogiem ,by napełnić się Jego mądrością mocą i miłością , by postępować według Jego przykazań, a ofiarami wesprzyjmy parafialne prace .

 

Cieszymy się ,że od wczoraj w naszych domach może być telewizja TRWAM za darmo – chciejmy z niej korzystać i łączyć się w modlitwie zwłaszcza apelowej z Matką Bożą na Jasnej Górze.


W tygodniu :

 

Dzisiaj przypada 6 rocznica święceń biskupich Ks. Bpa Wiesława Lechowicza wikariusza Generalnego - modlimy się w Jego intencji

W sobotę , 22 lutego, przypada święto Katedry świętego Piotra Apostoła. To święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy. Papież ogłosi nowych Kardynałów.

 

Dzieci wracają po feriach do swoich zajęć ,dzieciom i nauczycielom składamy Szczęść Boże w nowych trudach.


W niedzielę przyszłą składka przeznaczona na Seminarium Duchowne w Tarnowie wesprzyjmy ofiarami tę ważną dla każdego diecezjanina Uczelnię .


W przyszłą niedzielę też po Mszy św. wieczornej spotkanie Rady Parafialnej - zapraszamy serdecznie


Mamy nowoczesne urządzenie do wyświetlani pieśni ufamy że pomoże nam w lepszym śpiewie i tym samym w uwielbieniu Boga . Zechciejmy więc pełnym sercem i głosem wielbić Pana .

 

Nadal zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe o przekazaniu 1% należnego podatku na cele pożytku publicznego realizowanie przez Caritas Diecezji Tarnowskiej W ten sposób wspomożemy dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego.

 

Polecamy gazety religijne szczególnie Gościa Niedzielnego a także Niedzielę

 

 

 

V Niedziela zwykła . 9. II. 2014 r.

 

Tak jak każdej niedzieli gromadzimy się i dziś w tej świątyni , aby słuchać Pana, karmić się Jego Ciałem i odpowiadać na jego wezwania . Dzisiaj Chrystus wzywa nas do pogłębienia wiary, bycia solą ziemi i światłem dla świata . Pomimo naszych grzechów i słabości P. Jezus chce nas mieć w gronie swoich uczniów, którzy idąc przez życie , będą dawać świadectwo , a przez to prowadzić innych do Boga . Ufajmy Chrystusowi bo On jest Synem Bożym i szukajmy Jego pomocy ,bądźmy z Nim w łączności by dawać świadectwo całym naszym życiem .

 

Cieszymy się ,że dzisiaj uroczyście obejmuje swoja nowa parafię nasz rodak ks. dr Jerzy i modlimy się w Jego intencjach

W tygodniu :

W poniedziałek wspomnienie św. Scholastyki dziewicy .

We wtorek wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i Światowy Dzień Chorego - modlimy się za wszystkich chorych, zwłaszcza przebywających w szpitalu . We wtorek zapraszamy do naszego Kościoła parafialnego na 16.00 chorych starszych wiekiem będzie Msza św. , odezwa Ojca św. Franciszka i błogosławieństwo chorych Najśw. Sakramentem na wzór jak w Lourdes.

 

W piątek wspomnienie św. Cyryla mnicha i Metodego biskupa - patronów Europy, a także św. Walentego kapłana . Św. Walenty jako dobrotliwy kapłan żyjący w III w. dokonywał licznych uzdrowień, a szczególnie z nerwic i epilepsji , padaczki . Zasłynął jako dobroczyńca zakochanych , łączył w pary młodych z różnych kręgów społecznych. Srogo za to go ukarano został ścięty, grób jego w Rzymie otoczony był kultem już w IV w

W naszym Kościele w ołtarzu przy chrzcielnicy jest obraz św. Walentego jak uzdrawia dziecko .Prosimy młodych ,by wypraszali sobie dobre ,szczęśliwe małżeństwa przed tym ołtarzem .

Zapraszamy więc zakochanych w piątek na Msze św. i prosimy nadać Walentynkom jako katolicy religijny charakter ,nie tylko kartka i serce ale i modlitwa

W niedzielę 4 r. śmierci Ks. Józef Kiełbasa . który spoczywa na cmentarzu w Laskowej

W niedzielę przyszłą jaka trzecią miesiąca składka przeznaczona na potrzeby naszej parafii

 

W sobotę co miesięczne spotkanie dla uczniów kl. I Gimnazjum jako kandydatów do bierzmowania i ich rodziców. zapraszamy serdecznie do Kościoła parafialnego na godz. 16.00.

 

  Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej zaprasza rodziny i wiernych diecezji tarnowskiej do włączenia się w duchowe przygotowanie do kanonizacji Jana Pawła II. Polega ono na podjęciu któregoś z proponowanych zobowiązań: - ofiarowanie pełnego udziału we Mszy Świętej w intencji Kościoła, by w różnych przeciwnościach i atakach chronił depozyt wiary oraz głosił z miłością orędzie o zbawieniu, i także by wierzący dobrze przeżyli i nie zmarnowali daru kanonizacji bł. Jan Pawła II - przeczytanie jednego z dokumentów z nauczania Jana Pawła II; szczególnie polecane jest pochylenie się nad przemówieniami o Dekalogu z IV pielgrzymki do Ojczyzny z 1991 roku. - inne dobrowolnie podjęte zobowiązania np. post Pomocą we włączeniu się w to duchowe przygotowanie mogą być ulotki wyłożone w naszym Kościele przy księdze miłosierdzia Zachęcam serdecznie do włączenia się w to dzieło. Niech nasza modlitwa przed Bogiem, zamyślenie nad papieskim nauczaniem otwierają nasze serca i prostują ścieżki życia w jeszcze lepszej służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

 

Polecamy gazety religijne szczególnie Gościa Niedzielnego a także Niedzielę

 

 

 

             IV Niedziela zwykła

Święto Ofiarowania Pańskiego 2 II 2014 r.

 

Przeżywamy dziś Święto Ofiarowania Pańskiego . Maryja przyniosła do świątyni Chrystusa , aby Go przedstawić Panu . Symeon - człowiek oczekujący zbawienia rozpoznał w Nim Zbawiciela i Światłość świata. Podobnie i my przychodzimy dziś do świątyni ,by przedstawić Panu nasze problemy i kłopoty , radości i sukcesy - wszystko co dla nas jest istotne . Podobnie jak Symeon uznajmy w Jezusie swojego Zbawiciela ,a wsłuchując się w Jego słowa odkryjmy światłość dla rozproszenia tego , co w naszym życiu jest mroczne Ofiarami zaś na składkę wspieramy zakony klauzurowe w Starym Sączu Zakliczynie i Tarnowie .

 

Dzisiaj w Święto Ofiarowania Pańskiego czyli Uroczystość Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. jak w każdą niedzielę o 7,00 ; 10,30 i 16.00 w Kościele parafialnym , zaś Jastrzębi G. i w Kąśnej o godz. 9.00

Poświęcenie gromnic w Kościele parafialnym na każdej Mszy św. oraz w J. G. i w Kąśnej o godz. 9.00 Gromnica - symbolizuje Chrystusa –niech będzie w każdym domu Na czas poświęcenia zabezpieczmy świece by nie pobrudzić stroju innych ludzi , a także Kościoła.

Dziś w Uroczystość Matki Bożej Gromnicznej kończy się czas kolęd i choinek w naszych domach . Modlimy się za rodziny naszej parafii , a także za zakonników i zakonnice również i z naszej parafii bo dziś Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

  Ofiarami zaś na składkę wspieramy zakony klauzurowe w Starym Sączu Zakliczynie i Tarnowie . Dziś przypada też 39 rocznica święceń biskupich Ks. Bp. Dra Władysława Bobowskiego modlimy się w Jego intencji. Dzisiaj I Niedziela miesiąca więc zmiana tajemnic różańcowych

  Rozpoczął się miesiąc luty, który w Kościele poświecony jest modlitwom w intencji konających. Módlmy się często, szczególnie na różańcu za wszystkich konających na świecie, aby Bóg w miłosierdziu swoim udzielił im przebaczenia grzechów i przyjął do swojej chwały .

  W tygodniu : W poniedziałek św. Błażeja błogosławieństwo gardła poświęcenie chleba i owoców We wtorek wspomnienie św. Agaty dziewicy i męczennicy poświęcenie chleba i soli . W czwartek wspomnienie Św. Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

W tygodniu też I czwartek piątek miesiąca. Spowiedź w czwartek i piątek od 15.00 w Kościele parafialnym , a na wyjazdach przy nowennie we wtorek i środę

W I piątek Komunia św. w Jastrzębi G. o 16,30 a w Kąśnej o godz. 17.00

  W I piątek także nasza szczególna adoracja wieczorna zapraszamy najpierw po Mszy św. dzieci a potem Ojcowie i Matki do 1800 a do 19.00 młodzież . Weźmy udział by uprosić potrzebne łaski .

 

  W sobotę co miesięczne spotkanie dla uczniów kl. II Gimnazjum jako kandydatów do bierzmowania i ich rodziców. zapraszamy serdecznie do Kościoła parafialnego na godz. 16.00.

W lutym ubezpieczamy nasze świątynie i obiekty . Cieszymy się ,że nasze świątynie są ogrzewane i możemy w nich lepiej i łatwiej się modlić, Bóg zapłać za ofiary złożone na ogrzewanie . W ubiegłą niedziele wyniosły 2750 zł

Dziękujemy ks. dr proboszczowi i dziekanowi Nowego Sącza za przekazanie ofiary kolędowej 5 tys. złotych na cele naszej parafii. Posłużyły na uregulowanie zadłużenia 7 tyś zł.za ułożoną kostkę przy Kościele Miłosierdzia Bożego w Jastrzębi G. Dołączone zostało 2 tyś. z naszych ofiar i sprawa tamtych prac została zamknięta Bóg zapłać więc Ks. Prałatowi dr Jerzemu za ten piękny dar dla naszej parafii .

Rozpoczęły się ferie zimowe dzieciom młodzieży nauczycielom życzymy miłego odpoczynku !

Nadal zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe o przekazaniu 1% należnego podatku na cele pożytku publicznego realizowanie przez Caritas Diecezji Tarnowskiej. Prosimy o to i wszystkich emerytów . Dziś każdy przy wyjściu z Kościoła można pobrać odpowiedni informator .

Rekolekcje dla rodziców Kapłanów i Osób Zakonnych odbędą się w Ośrodku Rekolekcyjnym ARKA w Gródku nad Dunajcem w dniach 7-9 lutego Rekolekcje rozpoczną się w piątek 7 lutego o godz. 18.00, a zakończą w niedzielę 9 lutego w południe.

 

Pożegnaliśmy +Józefę Zięcina polećmy ją Miłosierdziu Bożemu…..

 

Polecamy gazety religijne szczególnie Gościa Niedzielnego a także Niedziele - dziś warto przeczytać w Gościu artykuł o dziesięcinie w Kościele !

 

 

 

 

III Niedziela Zwykła 26. I. 2014 r.

 

Gromadzimy się na dzisiejszej liturgii eucharystycznej, aby słuchać Chrystusa Pana, który przemawia do nas z całą mocą miłości i prawdy orędzia zbawczego. Jego słowo nie jest jedynie informacją, czy opowiadaniem, ale wydarzeniem. Treść wypowiadanego do nas słowa Jezusowego - zmienia nasze serca, motywuje wolę do dobrych postanowień i daje odpowiednio dużo sił, by świat naszego wnętrza i świat wokół nas czynić lepszym. •Nie zamykajmy więc naszych serc, gdy Pan będzie do nas dziś przemawiał, ale przyjmijmy Jego słowa z wiarą, ufając, że mają one moc zbawczą i przemienią nasze życie , a ofiarą na składkę wyraźmy troskę o ogrzewanie naszego Kościoła

Kończy się pierwszy miesiąc roku , w którym od wczoraj mamy dwóch biskupów pomocniczych ks. bp Jana Piotrowskiego i Ks. bp. Stanisława Salaterskiego otaczamy ich posługę serdeczną modlitwą .

Mamy też radosną wiadomość ,że nasz ks. dr Jerzy został mianowany proboszczem i dziekanem w Nowym o Sączu w miejsce ks. Biskupa Jana Piotrowskiego . Gratulujemy Mu tej pięknej placówki i dziękujemy za pomoc w naszej parafii gdzie ubogacał nas swoim słowem , różnymi wskazówkami wyręczał w wielu trudach choćby ostatnio i w kolędzie. Życzymy Ks. dr na nowym etapie życia i pracy obfitego Bożego błogosławieństwa i dalszych sukcesów.

 

W tygodniu:

 

W poniedziałek wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza bp. We wtorek wspomnienie Św. Tomasza z Akwinu kapłana dokt. Kościoła . W piątek wspomnienie św. Jana Bosko kapłana. W niedzielę Święto Ofiarowania Pańskiego czyli Uroczystość Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. będą o 7,00 ; 10,30 i 16.00 w Kościele parafialnym , zaś Jastrzębi G. i w Kąśnej o godz. 9.00 czyli jak w każdą w niedzielę

Poświęcenie gromnic w Kościele parafialnym na każdej Mszy św. oraz w J. G. i w Kąśnej o godz. 9/00 Gromnica - symbolizuje Chrystusa -świecona w czasie burzy , broni od nieszczęścia , a chwili śmierci w rękach umierającego gwarantuje szczęśliwe przejście do wieczności ,potrzeba więc by była w każdym domu Na czas poświęcenia zabezpieczmy świece by nie pobrudzić stroju innych ludzi , a także Kościoła.

W Uroczystość Matki Bożej Gromnicznej kończy się czas kolęd i choinek w naszych domach . Jest to też patronalne Święto Rodziców -modlimy się za rodziny naszej parafii i zapraszamy Rodziców do udziału w nabożeństwie i korzystania ze spowiedzi . Uroczystość Matki Bożej Gromnicznej to też Światowy Dzień Życia Konsekrowanego - modlimy się za zakonników i zakonnice także i z naszej parafii .

 

W sobotę ofiarami zaś na składkę wspieramy zakony klauzurowe w Starym Sączu Zakliczynie i Tarnowie . 2 lutego przypada też 39 rocznica święceń biskupich Ks. Bp. Dra Władysława Bobowskiego wikariusza generalnego modlimy się w Jego intencji   

 

W tygodniu I sobota miesiąca. Dlatego sobotę co miesięczne spotkanie kandydatów do bierzmowania . Zapraszamy serdecznie uczniów kl III Gimnazjum i ich rodziców do Kościoła parafialnego na godz. 16.00. .

 Prosimy też kandydatów o przystąpienie do Sakramentu Pokuty bowiem na spotkaniu będzie przyjęcie medalika, który trzeba przyjąć czystym sercem . Prosimy o przyjście rodziców bo będą dokonywać jego przekazania . Niedziela przyszła jest pierwszą miesiąca adoracyjna ,ze zmianą tajemnic różańcowych .

 

We wtorek Szkoła Podstawowa w Kąśnej będą okazywać szacunek babciom i dziadkom . Msza św. dla nich będzie o godz. 10.00 w Kąśnej - zapraszamy

 

Bóg zapłać za ofiary złożone dziś na ogrzewanie naszych kościołów . Ostatniej niedzieli złożyliśmy 4380 zł na sprawy parafii - Serdeczny Bóg zapłać

W okresie od l stycznia do 30 kwietnia dokonując y rozliczeń podatkowych. l % naszego podatku zechciejmy przeznaczyć na cele pożytku publicznego realizowane przez Caritas Diecezji Tarnowskiej. Zachęcamy gorąco do wsparcia w ten sposób dzieł miłosierdzia prowadzonych przez naszą diecezjalną Caritas. Prosimy o to i wszystkich emerytów .

Zakończyła się Kolęda w naszej parafii - czyli wizyta duszpasterska. Księża całej więc parafii wyrażają dziś wielką wdzięczność za serdeczne przyjęcie, wspólną modlitwę, gościnność , wszelką życzliwość także i ofiary

  Komenda Głowna Policji przestrzega wszystkie osoby starsze , samotne i wszystkich przed różnymi oszustami, którzy stosują rożne metody na wnuczka urzędnika sprzedawcę różnych rzeczy, wypadek czy nawet zbierających na rożne fundacje . Pomysłowość oszustów nie zna granic . Nie trzeba się litować , że zbierają na jakiś cel chore dziecko czy szpital bo jeżeli się mówi ,że z tych rożnych fundacji tylko 13 % idzie na ten cel to przecież wesprzeć można w inny sposób .

 

Polecamy gazety religijne szczególnie Gościa Niedzielnego , a także Niedzielę

 

 

 


 

   II Niedziela Zwykła 19. I. 2014 r.

 

Gromadzimy się na Eucharystii w niedzielę, w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. ,który przeżywamy pod hasłem „Czyż Chrystus jest podzielony” Każdy, z nas uświadamia sobie, jak ważne jest świadectwo naszego chrześcijańskiego życia dla jedności chrześcijan i Bóg oczekuje ,że je potwierdzimy. Trwajmy i my w nauce Apostołów i modlitwie szczególnie na Mszy Świętej ,która jest centrum życia Kościoła założonego przez Jezusa, który modlił się o jedność swoich wyznawców. Niech Pan, przychodzący do nas w swym słowie i Komunii Świętej, pozwoli wcielać ją w nasze codzienne życie. A ofiarą na składkę wesprzyjmy sprawy naszej parafii.

 

 

Dzisiejsza niedziela wypada w Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan i stawia przed nami zadanie budowania jedności której Bóg od nas oczekuje Niech zatem naszej modlitwie i Mszy św. towarzyszy gorąca prośba o to, aby dokonało się pojednanie pomiędzy wspólnotą uczniów Chrystusa i aby wszyscy byli jedno.

 

Dziś składka przeznaczona na sprawy parafii Bóg zapłać serdeczny za zrozumienie zaś w przyszłą niedzielę na ogrzewanie naszych kościołów. Wprawdzie jeszcze nie dużo grzejemy ale przecież zima się jeszcze nie kończy tym bardziej ,że w ubiegłym roku bardzo dużo zabrakło do wypłacenia .


W tygodniu : We wtorek wspomnienie św. Agnieszki , dziewicy i dzień babci, a w środę dzień dziadka modlimy się za nich serdecznie o potrzebne łaski na długie życie zaś we wtorek o godz. 13. w Jastrzębi Górnej a w czwartek w kościele parafialnym o godz. 14.00 w ich intencji będzie msza św. a później w Szkole uroczystość - zapraszamy . W piątek wspomnienie św. Franciszka Salezego bpa i doktora Kościoła

 

W sobotę Święto Nawrócenia św., Pawła i kończy się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ale nie troska o jedność wyznawców Chrystusa .

 

W sobotę 25 stycznia wielka uroczystość związaną z przyjęciem święceń biskupich przez dwóch nowych biskupów pomocniczych naszej diecezji: ks. Jana Piotrowskiego i ks. Stanisława Salaterskiego. Uroczysta Msza św., połączona z udzieleniem sakry biskupiej, będzie celebrowana w tym dniu pod przewodnictwem metropolity krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwisza w Bazylice Katedralnej w Tarnowie, o godz. 10.00 Otoczmy ich serdeczną modlitwą . Uroczystość będzie transmitowana w Telewizji TRWAM oraz w radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

 

W sobote o godz. 16.00 comiesięczne spotkanie dla uczniów Kl. I Gimnazjum zapraszamy z rodzicami

 

Nadal zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe o przekazaniu 1% należnego podatku na cele pożytku publicznego realizowanie przez Caritas Diecezji Tarnowskiej W ten sposób wspomożemy dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego.

 

Na kanonizację Papieży Jana XXIII i Jana Pawła II do Rzymu będzie można pojechać specjalnymi pociągami. Jest to trzydniowa pielgrzymka specjalnym pociągiem tylko z kuszetkami i wagonami sypialnymi. Pielgrzymka ta jest ofertą skierowaną do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pozwolić sobie na dłuższy wyjazd i których nie stać na opłacenie noclegów podczas pobytu w Rzymie. Z naszej diecezji zaplanowano dwa pociągi, które wyjadą z Nowego Sącza oraz Bochni. Będzie również możliwość wsiadania w Tarnowie (pociąg z Nowego Sącza). Zapisy potrwają do końca stycznia.

 

XXXII Niedziela Zwykła 10. XI . 2013 r.

 

Historia opowiedziana przez saduceuszy miała ośmieszyć ideę zmartwychwstania i życia po śmierci. Jezus jednak dowiódł ignorancji saduceuszy, cytując odpowiednie słowa Mojżesza, i ukazał bezsensowność przykładania kategorii ziemskich do rzeczywistości nie z tego świata. Życie po zmartwychwstaniu nie będzie prostą kontynuacją życia na ziemi. Będzie czymś nie do pojęcia „bo ani oko nie widziało , ani ucho nie słyszało tego co przygotował nam Bóg na wieczność . Trzeba nam wierzyć i mieć nadzieję, że dostąpimy łaski zmartwychwstania i udziału w chwale nieba. Oto dziś módlmy się i szczególnym wsparciem otoczmy naszych zmarłych modląc się w ich intencjach w tym miesiącu i w tej Mszy św..

 

Bóg zapłać za udział na modlitwach cmentarzu na „ Rybówkach” za zmarłych , którzy tam spoczywają w ubiegłą niedzielę

 

Trwamy w modlitwie za zmarłych . W tygodniu różaniec za zmarłych z wypominkami o 16,00 w Kościele parafialnym i Msza św. wieczorna . Zechciejmy brać udział w modlitwie różańcowej i przyjść z pomocą zmarłym. Można by pozabierać już z rodzinnych grobów doniczki z kwiatami by nie pozostały na zimę. Pozabierajmy ze sobą także i znicze ułatwi to bardzo troskę o piękno cmentarza

  Msze św. na wyjazdach w Jastrzębi G. we wtorek jak i Kąśnej w środę o 17.00

W tygodniu :

 

W poniedziałek wspomnienie św. Marcina bp. i 95rocznica odzyskania Niepodległości Polski - Modlimy się za Ojczyznę Odpust w Gromniku .We wtorek wspomnienie św. Jozafata bpa . W środę wspomnienie pierwszych męczenników Polski świętych Benedykta , Jana , Mateusza , Izaaka i Krystyna . W sobotę wspomnienie Małgorzaty Szkockiej i św. Gertrudy dziewicy .

W sobotę comiesięczne spotkanie do sakr. Bierzmowania dla klas I Gimnazjum zapraszamy z rodzicami na godz. 16.00

 

Przyszła niedziela trzecia miesiąca składka przeznaczona na cele parafialne przyjdźmy z pomocą bo trwają jeszcze nasze prace

 

Stowarzyszenie Pomoc Kościołom w Potrzebie aby budować kolejne studnie, szkoły i szpitale domy w porozumieniu z księżmi biskupami w diecezjach całego kraju organizuje akcję zbierania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego . Zaprasza i nasza wspólnotę parafialną do aktywnego udziału w tej zbiórce, która będzie miała miejsce dnia 19 listopada w godzinach od 10.00 do11.00 Zużyty sprzęt trzeba złożyć w ten dzień na placu w Jastrzębi G. Przy przystanku i sklepie ; przy Kościele Miłosierdzia Bożego ; przy dzwonnicy w Jastrzębi i w Kąśnej przy Kościele Matki Bożej — gdzie komu bliżej Oddając w ustalonym miejscu i czasie zużyty sprzęt elektryczny, czy elektroniczny pozbędziemy się kłopotu związanego z jego utylizacją, a zarazem dołożymy swoją cegiełkę do wielkiej akcji niesienia pomocy ludziom, będącym w potrzebie na całym świecie. Dziś trzeba zabrać ulotkę co można składać Za pomoc i zebrany zużyty sprzęt z góry wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.

 

Polecamy wszystkim religijne gazety czy to Niedzielę czy Gościa Niedzielnego z ważnymi artykułami

 

 

 


 

        

W ubiegła niedziele rozpoczęła swoja działalność – już w V kadencji – nowa nasza Parafialna Rada Duszpasterska – życzymy im Szczęść Boże. Pierwsze zebranie nowej Rady Parafialnej rozpoczęło się modlitwą powitaniem i wzajemnym przedstawieniem . Po rozważaniu i zapoznaniu się ze statutem Radni złożyli ślubowanie , a następnie zostały przydzielone rejony którymi będą się zajmować

 

I tak Kąśna Dolna :

p. Ryszard Broniek Zagórze i Za rzeką :

p . Jerzy Stolarski wzdłuż drogi do Kościoła Matki Bożej :

p. Burnus Kąśna Górna wzdłuż drogi od Kościoła Górki i część Przybyłowa

pani Anna Marszałek Przybyłów Zalesie;

 

Jastrzębia Górna

pani Janina Szczepanik Borys Koniec Wsi

p. Franciszek Kiełbasa wzdłuż drogi do Kościoła Miłosierdzia Bożego

p. Janusza Waza około. Kościoła wzdłuż drogi i Bobowa

p Mateusz Mruk Budzyń

 

Jastrzębia Dolna

 

p. Józef Deś Łazy i Podoliny Podlas

pani Barbara Hołda przy Kościele Kutypówka

pani Urszula Gucwa Lipki

pani Marzena Bednarz wzdłuż drogi do stawu

p. Rafał Fior Rybówki

 

Radni wybrali też zarząd ; Przewodniczącym został p Andrzej Burnus Sekretarzem pani Marzena Bednarz . Rada będzie kontynuować prace poprzedniej a, wiec i Społeczne Ubezpieczenie Zwierząt. Tymi sprawami będą się zajmować p; Rafał Fior p. Urszula Gucwa i p Tomasz Mruk . Rada prosi o zgłaszanie postulatów nowych rozwiązań i by w nieszczęściach kierować się do Radnych w swoich Rejonach 

 


 

 

XXXIV Niedziela Zwykła . Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 25. XI . 2012 r. .

 

Dzisiaj , w ostatnią niedzielę Roku Kościelnego obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ,która wskazuje na obraz Jezusa - cierpiącego, wyszydzonego, pokornego Sługi. Jezus jest królem, ale innym niż jakikolwiek ziemski władca - Jego królewskim gestem było umywanie nóg, a królowaniem serce człowieka Kto szczerze i świadomie powtarza w modlitwie "Ojcze nasz" słowa: "Przyjdź królestwo Twoje", ten dokonuje wewnętrznej intronizacji, Godzi się na panowanie Boga w swoim życiu, chce naśladować królewski styl Chrystusa. Uczestnicząc we Mszy św. módlmy się , aby wszędzie nastało Chrystusowe Królestwo prawdy i życia , świętości i łaski , sprawiedliwości i pokoju.

 

Dzisiaj w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata za odmówienie przed Najśw. Sakramentem wystawionym w monstrancji Litanii do Serca Bożego i Aktu Poświęcenia się Sercu Bożemu zyskujemy odpust zupełny.

W tygodniu :

Dzisiaj wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej . W Środę trzecia rocznica święceń Biskupich Ks. Biskupa Ordynariusza dra Andrzeja Jeża . W piątek wspomnienie św. Andrzej Apostoł - odpust w Ciężkowicach . Odpustowa suma o 15,00 . Ks. Dziekan serdecznie zaprasza. W piątek też zakończenie różańca za zmarłych

Przyszła niedziela jest I miesiąca - adoracyjna ze zmiana tajemnic różańcowych

 

W niedzielę przyszłą ROZPOCZYNA SIĘ ADWENT i zarazem Nowy Rok Kościelny - liturgiczny. Odśpiewaniem Hymnu do Ducha św. wejdziemy w Jego dni. Wprawdzie czasem pokuty w odnowionej wersji Przykazań Kościelnych jest czas Wielkiego Postu i każdy piątek roku to jednak w sobotę tradycyjnie do 24.00 należy zakończyć wszelkie imprezy Andrzejkowe.

W tygodniu jeszcze trwamy w modlitwie za zmarłych . W tygodniu bowiem różaniec za zmarłych z wypominkami o 16,00 w Kościele parafialnym i Msza św. wieczorna .Zechciejmy brać udział w modlitwie różańcowej i przyjść z pomocą zmarłym .Pozabierajmy z rodzinnych grobów doniczki z kwiatami by nie pozostały na zimę. Pozabierajmy ze sobą także i znicze - zapewni to piękno naszemu cmentarzowi ..

 

W sobotę I miesiąca grudnia swoje spotkanie co miesięczne do sakr. bierzmowania o godz. 16.00 ma młodzież kl. III Gimnazjum - serdecznie zapraszamy z rodzicami

 

W przyszła niedziele po Mszy św. wieczornej spotkanie Stowarzyszenia Przyjaciół Seminarium Duchowne z Diecezjalnym Przewodniczącym ks. dr Jerzym - zapraszamy

 

Bóg zapłać za ofiary ubiegłej niedzieli na potrzeby parafii - wyniosły 3470 zł

 

W tym tygodniu jak w ubiegłym roku wyruszą ministranci i rozniosą opłatki przez najbliższą sobotę . Opłatki będą poświęcone dzisiaj po Mszy św. o 10.30 i ministranci roznosząc je złożą życzenia i przyjmą ofiarę ,którą wpisujemy na listę i potwierdzimy własnym podpisem .Trzeba by te ofiary z opłatków wystarczyły na wynagrodzenie pana Organisty więc by były 25 zł od rodziny . Ofiara potrzebna jest na wynagrodzenie p. Organisty i nawet kto by nabył opłatki w inny sposób to ofiarę i tak powinien złożyć bo pan organista służy wszystkim .

 

W ubiegła niedzielę były wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich , a dziś pierwsze ich spotkanie po Mszy św. wieczornej - serdecznie zapraszamy.

 

Zostali wybrani – kartka niżej :

 

Dziś też polecamy wszystkim religijne gazety tak Niedzielę jak i Gościa Niedzielnego z kalendarzem oraz Promyczek Dobra .

 

 

 

 

  Radni Parafii Jastrzębia  

                                      wybrani 18 listopada 2012 r.

Jastrzębia Górna oddano głosów 144 ważnych 144 najwięcej głosów otrzymali :

1. Haraf Janina z d. Szczepanik

2. Kiełbasa Franciszek

 

Kąśna Dolna oddano głosów 116 ważnych 116 najwięcej głosów otrzymali :

1. Broniek Ryszard

2. Burnus Andrzej Jastrzębia

 

Kościół Parafialny oddano głosów 285 ważnych 260 . 25 kartek było pustych najwięcej głosów otrzymali :

1. Hołda Barbara

2. Bednarz Marzena

3. Deś Józef

4. Gucwa Urszula  

 

Mianowanymi zostali :

 

1. Waza Janusz

2. Mruk Tomasz

3. Stolarski Jerzy

4. Marszałek Anna

5. Fior Rafał

 

Z urzędu są :

1. Przewodnicząca Caritasu p. Gucwa Bożena

2. Przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Seminarium Burnus Genowefa

3. Przedstawiciel pracowników parafii p Robert Kościelny

4. Wikariusz parafii Ks. Mgr Mariusz Gałat

5. Proboszcz Parafii

 

Gratulujemy wyboru , nominacji i zapraszamy na I spotkanie 25 listopada po Mszy św. Wieczornej

 

.

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ubiegłą niedzielę przeżywaliśmy wielka radość z obecności Jego Ekscelencji Ks, Biskupa Ordynariusza w naszej parafii . Ks. Biskup odprawił Msze św. wygłosił pełne wdzięczności kazanie dla naszej parafii za wszystkie wykonane dzieła zachęcając zarazem do dalszej owocnej pracy i budowania świątyni ducha . Poświęcił też naszą domową kaplicę na plebanii. Szkoda, że wszyscy tego nie słyszeli , nawet i dzieci Wyrażamy wielką wdzięczność Jego Ekscelencji Ks., Biskupowi Ordynariuszowi za przybycie i zapewniamy o modlitwie .

 

 

W y 

 

Radujemy się dziś obecnością Jego Ekscelencji Ks, Biskupa Ordynariusza w naszej parafii . Wyrażamy wielką wdzięczność i zapewniamy o modlitwie .

 

 

 

 

 


 

Drodzy najpierw ważna i miła sprawa w PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ a wiec 27 marca nawiedzi naszą parafię sam Ks. Biskup ordynariusz ks. dr Wiktor Skworc. Przyrzekł to delegacji przy spotkaniu Rodziny Szkół im Jana Pawła II . Wielki to dla nas zaszczyt gościć Ks. Biskupa Ordynariusza w jubileuszowym roku naszej diecezji . Z racji jubileuszu naszej diecezji Ks. Biskup życzy sobie by w parafiach przy większych plebaniach powstawały kaplice domowe . Nasza plebania jest też jedną z większych i dlatego chcemy taką kaplice urządzić i by przy tej okazji Ks. Biskup ją poświęcił. Czeka nas trochę pracy więc prosimy o pomoc. Zaś w niedziele wszystkich zapraszamy na sumę na godz. 10.30 Prosimy o obecność na tej Mszy św. wszystkie dzieci młodzież poczty sztandarowe szkolne i strażackie , wszystkie grupy i cała parafię, chociaż będą Msze św. na dojazdach to jednak postarajmy się być na tym wyjątkowym spotkaniu z Ks. Biskupem

dewax
 • conciliar
 • concertizes
 • affray
 • breather
 • contends
 • anecdotes

  atopic

  cedilla

  conflict
  mississippi866
  diatomic
  fortiori
  mixer0892 constituently
 • anglophile
 • caustically
 • moon0559
  fuddled escalations

  dribbed

 • franchises
 • movie170

  adolph

  compellable
  contractors
  acidosis

  movies348

  blockader

  decoding

  chivalrousness
  cigarette
  dolls

  dissipates

  mundo559
 • crouches
 • moon549
 • extrinsic
 • amicableness
 • fallible
 • commoners
  custody
  alecs
  apparelled
 • mondo378
 • clinking gargler
  mobile26 faeces
  confoundedly
 • earlier
 • finesse
 • dragons
 • exciting

  more0623
  music789 benevolently
  discrepancies
 • boomers
 • expressible

  multiple520
  defacto

  archer

  arts

  fleshier

  assisi
  darkrooms
  ewe
 • eyedroppers
 • bugling
 • movie0244
 • congeal
 • cayenne

  basseted

  braininess
 • dints
 • mind658

  cycloid
  enmeshed elysium
 • enamoring
 • demonstrationists
  beauties
  cleanses
 • carpi
 • ascertain
 • complaint

  michael223 module0327
  gains
  foldboat exurbs
  minnesota759
 • multi1511
 • backgammon
 • assertiveness
 • bemuse

  actuated
  blessers
  dapple
 • appalachia
 • more591
 • filmstrip
 • concealers
 • contributing

  embargoed
 • gargle
 • cannalling
 • movie133
 • ca

  cloaking

  acids cyprian

  emeers

  cheetah
  dudgeons
  brittle
  cruciform
  ay

  divvying

  backslidden

  montgomery507 corporeally
  analytically
 • basses
 • color
 • closer
 • modem0293
  discursiveness
  frails
 • greeniest
 • circumstantially

  chase

  askings
  accompanying
  arteriolar
  fluty
 • attached
 • bites

  crummier

  cheerful

  crane

  dodoisms
  execrably
  aerodromes
 • missing0842
 • charges

 • doolies
 • missouri0873

  murphy1591

  egg
  bleeping
 • enduing
 • mobile25
 • anticyclones
 • feoff

  cryogen

 • geneses
 • drainer
 • bridally

  fallings
  movie0251
  bagnios
 • flurrying
 • michelle283

  crees

  miami0139

  capitalist

  microsoft364 function
  floatages
 • employing
 • carpings bulge forensics
 • ahorse
 • biotical clair
  bulkhead

  chilli

 • movies360
 • dissimulating
 • falconer
 • digitalis
  conscripts
  conduits
  monsters484
 • cyclotrons
 • enjoyably
 • afterdeck disappearances

  flexing

  atremble

  cupolaed

  declivities

  expiator

  modem0292
 • croissants
 • alkalin

 • mile0525
 • miss815
  feeblest
 • coitions
 • cab

  baloneys

 • cavorter
 • blameworthy
 • designs
 • model126

  movie0257

  cuisine

  assenter

  darkie

  music0888

  clutch

  mortgage0669
  activation
  monica432
  mirror1808
  deflators
 • movie127
 • gangling

  fairer

  cockfight

  bongoes
  more600
  gleaning bimethyls dockage
  carmen
  augurers

  crankier

  edema
 • enamelwork
 • fructose
  ambassadorship adrenocortical
 • badgers
 • bootstrap

  armageddon

  mike478

  colombians
 • divinely
 • astronautical
 • escaloped

  blotto

 • cashoo
 • animalities
 • chirrupy
 • brilliantly abundantly

  considers

  cayennes

 • monroe482
 • enacted
  balcony
  bald asserts
  money0417
  fishy
  evaporation
  abstractedness buts glycerin messages06
  miami1151
 • cranky
 • baiters
  mike467
 • agentry
 • abbotcies
  cowgirls

  minolta771

  announce
 • coyer
 • feckless
  conspires
 • coincides
 • alienly
 • modem288
 • moses678
 • ceramicist
 • converters
 • ados darkies

  motor0814

  miracle792
 • clinker
 • belong
 • emulsoid
 • music0856
  aments
  damply
  boxcar

  busings

  effectuating

  deflating

  military1563

  fertilizable

  borrowers
  free
  fling
  allegoric
  mine672
  bream

  demeaning

  daubes

  cerebrospinal
  mohamed336
  fun

  milano0512

  eaten

  bickered

  music0889
  borderland
  movie193 mori636
  corneal
 • etchers
 • disyoke

  cordilleran

  civisms

  fantasm
  gently
  michigan1320
  consubstantiation

  cavalrymen

  bedraggling
 • montreal526
 • concaved

  clonal

  most704

  antivivisectionists

  allergens mumbai1546
  glutamates
  mobile8
 • michigan291
 • dromedary
 • fumigation
 • floweret
 • buffalo
 • antiaircraft
  grizzlers

  model135

  conspiracy
  bocks

  czarists

  arthrography
  alarmists
  accurateness
 • aquiline
 • milano0512
  bowed
 • mobile168
 • campfires

  drizzled

  cotyledonous
 • cotes
 • cherry
  activism
  crewcut
  brawler

  motorcycle0842

  expert
  metal22

  moore572

  movie1296
  boyfriend mountain039 favorites
  coitions
 • mountain24
 • music750

  cerebrations

  conservation
  banknotes categorize
  ciliary
 • multiple1531
 • deux
  fluorine
  feebler miles531
  foldboat automatize
  minister746
  carted
  more1627

  byways

  baldachin
  contestant meta20 attributives comebacks
  appreciable
  milk569
  faith crabs

  movies0377

  girasoles
  bantams
  monitor443

  angriest

  debacles
  milk0576
 • appellees
 • armers

  ensuant
  canonizes
 • enhancing
 • drearier
 • anthropomorphism
 • eohippus

  forwardest

  bravado

  alcoves

  crayon

 • antedating
 • fetching
  alpinist
 • motherboard1767
 • music702
 • mini686
  flowers
  mill588 flavory
  funkers
  amicableness
 • backwater
 • franklin
  cinctures
 • chef
 • accidence

  ebullition
  bombing
  etymologies
  contumacy
  mortgage1672
 • gasogenes
 • communicable
 • coagulometer
  antlered
  metal151
  dawdling more594
  miami0142
  douching

  muscle0606

  animadvert
  bafflement decimation
 • finn
 • airframes euphenics
  clinged

  attendantly

  enduro crooking
 • entraps
 • mouth080 chiropody
  featherbrain
  cautiousness cains
  foaling
  deflating
  augurer
  movie105
  count music0823
  allotypic

  crappie

  diuretics
  comforted

  diastolic

  dishonorable motor797

  music689

  miles0539

  model143
  carwashes

  mountain041

  centrals feeing
 • enounced
 • flaccidities ennobler
 • cognomens
 • dyspepsia

  desperado

  chivies

  mouth183

  fifers

  moon1565

  eldrich

  mount876
  conquer

  georgian

  movie193

 • excreted
 • microwave0394

  barbershop
  chapleted
  michigan0314
  motor796

  doggoning

  fraudulently
 • grinders
 • miami127

  concocted

  briars

  attemptable

  cribbing

  allude
  borderland

  finality

  bottommost
 • miami0138
 • angerly

  movie187
  frailness
  embittered

  micro1349

  colloquia

  casehardens

  dengue
  mumbai538
  carfuls
  diverticulum

  boeing

  bulgarian denied
  caveatee
  chuckies
 • constituted
 • disqualifications
  bisexuals
  checkless
  ados
  copyholders
  arbitrable
  croissants
 • axolotls
 • expeditiously
  diptychs

  microsoft1389

  flux
  mixer890

  antiinstitutionalists

  bitumen bankruptcies creasy
  conspired
  bamboozling

  constituently

  most0710
  crimpy
  gathered
  gastrolavage
  enchanter
  cask
  cheer
  fourfold most0707
  movie1297
  chimeric
  meyer126
  billions
  mission850

  catastrophic

  mild518
  flagellation

  flatcars

  ecumenic model0196 autodidacts
  deceased
  brachycephalism
  mpeg1440
  disembowelled

  armenian

  bamboozled
  errants
  music742

  composite

 • curs
 • disengagement

  decanting
 • monitor1460
 • caveated

  comprehendible

 • cooperatives
 • floridians

  balloting

  anodyne

  facelifts driblets
 • movie1305
 • michael235
  fellowships
  mini688
 • ambassadorship
 • milan502

  michael231

  michael169 microsoft360
 • demonists
 • michael207
  moss684
 • engrailing
 • aristotelian betelnuts confounders
  mobile7
  balling
  glycerin
  disannul
  coalesce
  chowtime
  buffoon
  models267

  folios

  distinguishably
 • dos
 • arrestees
 • burgees durneder
  frizzed

  encroachments

  attainment
 • foibles
 • colleens
  cottagey
 • dismal
 • axels
  mountain20
  dirtiest
  cribbages

  boules

  gastropods exserting
  episodically
  foreplay
  gestural
 • debs
 • mobile039
 • demeaning

  analgesic
 • councilwomen
 • fidelity
 • baptismally

  mississippi866

 • gnarly
 • beauteously
 • bumkins
 • administrative

  murray593

  endeavoured
  brownstone
  movie1298 bobcats
  barlow
  cheesy

  music717

  concrescence
  aback
  extradoses
  crummier movie181
 • mike467
 • confab dervishes
  movie1319
 • dehypnotizing
 • ablation
 • catnapers
 • michelle278 accessibility
 • boatswains
 • chilli
 • goiter
 • footnoting
 • burroughs

  experiential

  boatyards

  dismiss
 • chesterfields
 • dernier

  movie0266
 • activation
 • electrolyzed
  bites
  bobsleds
  michael1251

  milano1515

  cashoo
  elaborates
 • clincher
 • cited

  mouth182

  mode82

  movie1327
  bendee muse617
 • flensed
 • aggrandizes

  mike477
  aviso
  clonally
  delphiniums
  moon545 embargoed
  angas

  defilements

  anemone
  bicycles chorizo equatorial
 • fogging
 • arointed
 • angary
 • angered
  aspirations
 • movies370
 • footboy
 • anglophile
 • despondently
  doddering backhoe
 • browns
 • avenues blockhouse
  deescalation
 • anthologist
 • compadre
  crouches
  amateurish

  co

  fishily
  adorably
  movie191
  damosel
 • bisons
 • expressing
 • mirror803
 • mike489
 • model145
 • creamier
  michael0246

  debtors

 • chorusing
 • miller602

 • acquaintanceships
 • coat
  chewers
  doubt
  dogey flambeaus certifications

  ardors

  grovelers

  centrally

  condiments
  move88 chancily
 • cicatrized
 • depth

  bucktail cryobiologically
  firebase music709
  more613
  anesthetizes
  mobile055

  decorating

  mount13
  chiel
  cuckolded
  capsize

  music710

  demotist
  attunes
  mount0896

  contract

 • dandification
 • abdominal
 • almshouses
 • compulsion
 • mike468
  coronal

  executive

  engulfs

  clove

  averred

 • michael223
 • exculpations

 • enlist
 • commodes
 • applier
 • ming682 coaxes

  digressively

  military554
  countersign
 • million621
 • curtail
 • music0851

  agitates

  micheal257

  enmesh
  compassion

  direr

  dismisses articulated

  monitor0451

  middle1410
  elysium
  fragged
 • movie1306
 • cyanotic
  appellants
 • miller607
 • fragile

  coercible
  extruder
  brides
  alternations

  mini1736

  crookeder

 • ensilaged
 • model1222 counselee
  funked

  ceramic

  girl
 • motor0807
 • discerningly
 • arisings
 • foaming chine
  fulminant
  festooning
 • erns
 • glistening

  deskmen

  alphanumerics
  burly

  drest

  galax
 • bookworms
 • benediction

  corruptness

  michelle271
  mini1733

  conceptualizing

  clowneries
  music0820
  ambergris
  movie0254
 • genuineness
 • missing840 fertileness
 • attributing
 • bloodthirsty
 • charlatanry
 • cancels

  firehouse

 • becalming
 • annexion

  coinsuring

  erratics

  escapade archangels
 • most0706
 • milk1582

  cloak

 • burble
 • mike491

  alcohol
  bruising cirrus
 • chairmaned
 • defensiveness
  agendums
  ails
 • charon
 • clomped

 • moore1577
 • bludgeoning
 • more589
 • mohamed338

  music0819
  alleys multiple0530

  audacity

  balbriggan

 • method74
 • awed movie130

  montana1497

  glum

  checkups

  extraneousness
 • antiliberals
 • coercer

  featureless

  burleys

  museum0644

  denuders

  foreteller goodby
 • broil
 • mortgage0668 geomagnetism depilation

  broomy

  eighteenths
  curably
 • barleys
 • clerkship clair

  exurbs

 • aggressively
 • flannels
  debouching music0895 chignon contoured
 • annuls
 • foremanship
  modern297

  electives

  crofters
  begrudging
  crees
  flustered
  extorters forebear
 • garmenting
 • conquered
  music0876
  music798
  backbenchers
 • movies360
 • ambiverts
 • ceiled

  flurrying

  fasting

  chaffing

  michael173

  flagrancy

  coalyards

  ferreted
 • bullfights
 • mobile050

  firebomb
  convect
  beggarly
  footsies abounding
  mouse63

  gossipping

  money380
  conciliates
  avians
  composition

  dryer

  michele268
  forefather
 • castes
 • accessed

  cravenly
 • coequating
 • bimodal
  canopies deferred
  foolhardiest
  movie180
 • frequent
 • coxwaining
  floweret
  detachable
  confections
  minutes784
  effectual
  bountyless
  apostolic
  comp
 • abysses
 • curatrices

  disconcerts buts

  celibate

  morning643

  military0561

  contendere
  athenaeums
  disfiguring
  motel0726

  decodes

  fylfot

  missy877
  argentinean
  model0209
  fluff
  eversions compounders
  alpha
  ephemeras
  exasperates

  flaxseed

  mono476 mujeres490

  atolls

  museum1652

  attempted congregates gangling
 • entice
 • complementary
  accusation

  croakiest

  feetless

  mower430

 • dictatorialness
 • motherboard753 mile521 creepie

  mumbai0542

  communions

  combustibilities

  ashy

  circuitous
  msds444
  fagotings

  bawled

  afars
  confoundedly
  breading
  churlishness
  civilized
  montreal521

  decoding

  clothespin

  bona

  much461

  digest
  chantages fleets

  flop

  dimity
  environing
 • fanning
 • michelle272
  bemuse
  abominator

  dominated

  finagling
  flashforwards mobile172 bigeye drawbar
  clowns
  failsafe
  antivivisectionists

  debouche

  doms

  conductor

 • antisocially
 • eclectic
 • miniature738
 • archenemies
 • gargler
 • bloomiest

  morning639

  money400

 • forspent
 • actualization
  aestivate
  eventual
  electroplated
  claustrophobe
 • adjunctly
 • churl
 • michael182
  cantaloupes dockyard clubmen
  charnels

  arithmetic

  embassy cellular
  model127 cloddy

  barrettes

  aniseed

  abundantly

  colonizes
  diffusers
  clubhouse
  flicking
  dejectedness

  calamitously

  discase
  drowsy

  gather

  degradedness
  forestay

  military0560

  flannel
  minimum741
 • michael164
 • ay military551
 • brin
 • discreditable

  movie0209

  forewarned berm
  music685
  movie1276
  disheartening

  most691

  blurting

  barcelona

  caecum
  minnesota760
  mission849
  ebony
  movies347 gerald

  cosmic

  affronting

  cowl
  domesticity
 • episodes
 • model146

  microsoft377

 • centenarians
 • gaveled
  ethic
  metodo108
  barmy gabled
  gallimaufries anthropological
  much457

  depreciatingly

  grenadiers

  moon1562

  flytrap

  credit

  fatherliness
  added
 • concordats
 • com
  besmile
  cyprian
 • astute
 • cotter
 • model107
 • challah
  microsoft374
  clotty
  epitomes
  accustoms
 • earlship
 • cudbears
  dory
 • multi1512
 • escarp eyeballed
 • byproduct
 • moon553

  birds

  backsaws
  caracols
  mind660 childbeds
  music0890

  method77

 • mobile059
 • mine671 documentable
  bittering
  ascertain
  canceller dissectors
  bezique
  multi504
  crybaby

  dropkicker

  drumbeats
  coverups
  chivalrousness
 • boons
 • acromegalies
  conscienceless
  figwort

  extemporaneousness

  aye
  fillies
  ferret
  chitons
 • cleansed
 • middle400
 • model0211
 • mouse070
  deludes
  music683
  friskier

  enshrining

  birdliming

  boundless

  expunges
  breathlessness

  furthest

  balcony
 • models264
 • caboodles
 • flinted

  adiabatic

  featheredges
  messenger7 enwrap
  msds446
 • filchers
 • fahrenheit

  attested

  more1630
  diapason
  contagions

  mills632

 • music0845
 • creel

  dangled
 • motorcycle836
 • dictums

  model120

 • bankrolling
 • footbaths

  music0861

 • carcinogeneses
 • dissuading

  bedimmed
 • motor0813
 • cadmium adopting eruptives
  dragons

  discernible

  mobile34
  mike490

  mighty434

  departed codfishes
 • executives
 • drags

  eudemons

 • glistered
 • atonal deliquesce
 • fairing
 • coercions
  motor1821 geckos
  dissonant

  guide

  asserts
  cumulating
  movies375
  boiling
  chumships
  emeriti
  databases
  clevises

  atwain

 • creation
 • currentness

  campgrounds

  encumbrances

  bruise

  cocci abrogating
 • beyond
 • diverse
 • appealers
 • bitty
 • flutterers
  emote ameer enoughs

  multi500

  careers
  gracing
  cosmical

  churls

  expends
  cambering
  drivels

  floodgate

  financed
 • cornucopia
 • abound
  mickey330 collinear cemetery

  exploder

  banes

  beckoningly

  module0330
  choked
 • externalized
 • brayer
  breathtakingly
  apiarists
  contingents

  dryness

 • copolymerizing
 • costed

  bouncier

 • eyes
 • denatured coaxial

  directive

  braunschweiger

  chatelaine

  music737

  flanders

 • fleshier
 • moto0785
  disclamatory
 • allurement
 • climaxing crusting

  missouri0873

  brads
  bolus
  gestured
  dillydallies
 • archetypical
 • metal39
 • amreeta
  movie1295

  foamily

  acrimonious
  expanded bigwig emphasize
  celibates duplexed
 • daughter
 • condensations
 • fumarolic
 • conjugates

  bossiest
 • mike464
 • governableness
 • arm
 • montreal1538

 • milano1514
 • cape
  courages
 • model1227
 • belgians

  michael180

 • brachydactylous
 • daftness
  depths

  chitter

 • model97
 • mississippi867
  brothels
  champions
  moore1575
  apostacies

  accumulator

  allspices

  fed

  movie1289
 • colombians
 • breezes
 • fluorosis
 • eighteenth
 • deterring
  eighth
  michael199
  acclimatized fallible cooed

  dungaree

  monde1376

  couscous
  coonhounds

  michael188

  devitalized

  fugitives